Voormalige Adviesraad VWI-Apeldoorn

Bijgewerkt: di 8 juni 2021 - 17:12 uur

> Start
> Weggemoffeld onrecht
> Weggemoffeld onrecht in gemeente Apeldoorn

8 juni 2021 - De Adviesraad VWI Apeldoorn (een adviesraad voor werk en inkomen) heeft bestaan tot 1 januari 2020. De raad ging daarna per 1 april 2020 samen met de Adviesraad Wmo over in de Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn.

De Adviesraad VWI Apeldoorn ondersteunde het sociale beleid van werk en inkomen en kwam op voor duizenden cliënten in de gemeente Apeldoorn, Epe en Heerde. Door de diverse samenstelling vertegenwoordigde de raad zoveel mogelijk cliëntgroepen van Sociale Zaken (Activering & Inkomen, Werkbedrijf Lucrato). De Adviesraad VWI dacht op kritische wijze mee over het gemeentelijk beleid en vormde een onafhankelijk adviesorgaan voor het sociale beleid en de uitvoering daarvan. De adviesraad gaf gevraagd en ongevraagd advies.


Bemoeienis van de Adviesraad VWI Apeldoorn

Omdat het rapport "Je trekt altijd aan het kortste eind" alles te maken heeft met werk en inkomen, ligt het voor de hand dat de Adviesraad VWI Apeldoorn zich nadrukkelijk ermee bemoeit. Zoals het eigenlijk altijd gaat, gebeurt dat eerst met verve, maar vervolgens gaat het als een nachtkaarsje uit.

Want zo hoort dat bij 'Weggemoffeld onrecht" te gaan.

Op 8 mei 2018 heeft de Adviesraad een gereageerd (download pdf) op de reactie van het college van burgemeester en wethouders (download pdf) op het rapport.

In de verslagen van 2018 van de Adviesraad VWI Apeldoorn zien we hoe de belangstelling uiteindelijk wordt gesmoord en verwaterd in een (voorgenomen) klanttevredenheidsonderzoek en het Meldpunt Sociaal. In de verslagen van 2019 (het laatste jaar van de Adviesraad) is al niets meer terug te vinden. Wat de opvolger Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn er nog op uit heeft gedaan of gaat doen, is vooralsnog onbekend (nog te onderzoeken).

Januari 2018

Ter info: Rapport Rekenkamercommissie Apeldoorn, Januari 2018: “Je trekt altijd aan het kortste eind” – In gesprek met burgers over de uitvoering van de Participatiewet in 2018 Jacques van Meurs en Frank Schoolderman hebben tijdens de PMA van 18 januari jl. namens de Adviesraad VWI deelgenomen aan een paneldiscussie over dit rapport. Jacques van Meurs geeft aan dat hij het een vrij eenzijdige bijeenkomst vond, waarbij hij het ook jammer vond dat de aanwezige raadsleden pas heel kort voor de bijeenkomst het rapport in handen kregen. Zij waren dus totaal niet op de hoogte van de inhoud van het rapport, waardoor een inhoudelijke discussie over de uitkomsten van dit rapport helemaal niet van de grond kwam. De voorzitter geeft aan dat hij wel heeft begrepen dat er nog een vervolgbijeenkomst georganiseerd zal worden in één van de komende PMA’s. Hij stelt voor dat het rapport ook besproken wordt in de werkgroepen. Mogelijk zal de Adviesraad VWI nog een ongevraagd advies opstellen op basis van de uitkomsten van dit rapport. Dit krijgt dus nog een vervolg.

Maart 2018

Frank Schoolderman vertelt dat onlangs het Apeldoornse Rekenkamercommissierapport Je Trekt Altijd Aan Het Kortste Eind is verschenen, en hij vraagt of de wethouder ook dergelijke signalen ontvangen heeft van klanten uit Epe die zich ook onheus bejegend voelen? De wethouder vertelt dat hij weet dat er in Apeldoorn veel commotie is ontstaan naar aanleiding van dit rapport. En uiteraard is de gemeente Epe ook benieuwd naar de reactie van het Apeldoornse college op dit rapport. Want inderdaad, de werkwijze is voor de beide gemeenten grotendeels gelijk. Concreet kan de wethouder wel zeggen dat in de afgelopen twee jaar bij zowel bij Activering & Inkomen als Werkbedrijf Lucrato de nodige (personele) wisselingen hebben plaatsgevonden, en dat is natuurlijk ook niet heel bevorderlijk voor de continue werkwijze en dat heeft natuurlijk ook consequenties gehad in de richting van de klant. De wethouder geeft aan nu wel de indruk te hebben dat op dat vlak meer stabiliteit is ontstaan.

April 2018

Ter info: Raadsbrief Reactie college op Rekenkamercommissie rapport ‘Je trekt altijd aan het kortste eind’, 29 maart 2018 De voorzitter vertelt dat er momenteel een reactie vanuit de Adviesraad VWI in voorbereiding is; deze reactie zal op korte termijn ter goedkeuring aan de leden van de Adviesraad VWI worden voorgelegd, waarna het na groen licht verzonden kan worden.

Augustus 2018

De voorzitter geeft aan dat er vanuit de Adviesraad VWI op 8 mei jl. een aantal ongevraagde reacties en adviezen zijn uitgebracht, onder andere met betrekking tot de reactie van het college op het Rekenkamercommissierapport Je Trekt Altijd Aan Het Kortste Eind, en hij vraagt of daar nog schriftelijke reacties op gaan volgen. Jeroen Meester geeft aan dat dit volgens hem wel het geval lijkt; hij zal de stand van zaken nagaan.

September 2018

Pieter de Graaf geeft aan dat hij nog even zou willen focussen op het thema klanttevredenheid. Het rekenkamercommissierapport Je Trekt Altijd Aan Het Kortste Eind is besproken in de PMA, waarin een breed klanttevredenheidsonderzoek is toegezegd en waarbij ook de Adviesraad VWI betrokken zou worden. Pieter de Graaf vraagt naar de huidige stand van zaken. De wethouder vertelt dat hij onlangs heeft gesproken met de ambtenaren Niels Strang, Jeroen Meester en Paige van der Meer over de plannen op dit vlak, en hij benadrukt dat het inderdaad de bedoeling is om de Adviesraad VWI in de uitwerking te betrekken, die toezegging staat gewoon. De wethouder geeft aan ook nog even iets te willen zeggen over een andere toezegging tijdens diezelfde PMA; via de schermen bij de balies van Activering & Inkomen wordt nu ook actief gewezen op de mogelijkheden van het Meldpunt Sociaal voor de klanten van Activering & Inkomen.


Reactie Adviesraad VWI op het college van b&w

Reactie Adviesraad VWI op het college van b&w (pdf)