Goed informeren over het voorschot bijstand

Update: wo 14 oktober 2020 - 11:47 uur

Sociale monitor > Veegactie online info voorschot bijstandsuitkering

Hoe zou elke gemeente op haar website moeten informeren over het voorschot op de algemene bijstandsuitkering?

Zie ook: waarom gemeenten erover moeten informeren en waarom veel gemeenten er NIET of slecht over informeren

Tot nu toe onderzocht: Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel

Artikel 52 Participatiewet

Het antwoord op de vraag is eigenlijk heel eenvoudig:

door een volledige, correctie, begrijpelijke vertaling te maken van artikel 52 van de Participatiewet.

Gemeente Berg en Dal is daarin geslaagd

De Gelderse gemeente Berg en Dal is erin geslaagd om zo’n volledige, correctie, begrijpelijke vertaling te maken van artikel 52 van de Participatiewet.

Burgerheid.nl zou graag zien dat elke gemeente informeert over het voorschot als gemeente Berg en Dal. Zij doet dit als volgt:

Voorschot
U ontvangt na uiterlijk 4 weken een voorschot. Het voorschot is minimaal 90% van de bijstandsuitkering. U blijft het voorschot elke vier weken ontvangen tot wij een besluit genomen hebben.

 • Als u de bijstandsuitkering krijgt, verrekenen wij het voorschot met uw uitkering.
 • Als u de bijstandsuitkering niet krijgt moet u het voorschot terugbetalen.

U krijgt geen voorschot als:

 • bij de aanvraag al duidelijk is dat u geen recht hebt op een bijstandsuitkering;
 • u onvoldoende bewijsstukken aanlevert en u dat te verwijten is;
 • u de bewijsstukken te laat aanlevert en dat u te verwijten is;
 • u onvoldoende meewerkt bij de behandeling van uw aanvraag;
 • wij een besluit genomen hebben op uw aanvraag.

Vindbaarheid!

Ook erg belangrijk is de vindbaarheid van de informatie over het voorschot. Het moet staan bij de andere informatie over het aanvragen van een bijstandsuitkering.

De beste plek voor de informatie over het voorschot is de plek waar iets wordt gezegd over de behandelingstermijn van de bijstandsaanvraag.

Natuurlijk mag het ook een duidelijke link zijn op die plek naar informatie elders.

Gemeente Berg en Dal heeft overigens ook hieraan voldaan door de informatie te plaatsen onder ‘Hoe lang duurt het?’

Artikel 52

Ter volledigheid hier de wettekst van artikel 52 van de Participatiewet:

Artikel 52. Voorschot

 1. Het college verleent uiterlijk binnen vier weken na de datum van aanvraag en vervolgens telkens uiterlijk na vier weken, bij wijze van voorschot algemene bijstand in de vorm van een renteloze geldlening, zolang het recht op algemene bijstand niet is vastgesteld. De eerste zin is niet van toepassing indien:

  a. de belanghebbende de voor de vaststelling van het recht op algemene bijstand van belang zijnde gegevens of de gevorderde bewijsstukken niet, niet tijdig of onvolledig heeft verstrekt en hem dit te verwijten valt, dan wel indien de belanghebbende anderszins onvoldoende medewerking verleent;

  b. bij de aanvraag duidelijk is dat geen recht op algemene bijstand bestaat.
 2. De hoogte van het in het eerste lid bedoelde voorschot bedraagt in ieder geval 90% van de hoogte van de algemene bijstand, bedoeld in artikel 19, tweede lid.
 3. Het college is bevoegd om bij wijze van voorschot bijzondere bijstand te verlenen in de vorm van een renteloze geldlening.
 4. Indien bijstand wordt verleend over een periode waarover met toepassing van het eerste lid een voorschot is verleend, kan deze bijstand zonder machtiging van de belanghebbende worden verrekend met dit voorschot.