Opheldering handhavingsactiviteit

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:45 uur

> Start
> BOA: Buitengewone of Buitensporige Opsporingsambtenaar?

Informatieverzoek opheldering handhavingsactiviteit

Gemeente Epe
Burgemeester
College van burgemeester en wethouders
[Via online informatieverzoek met DigiD]

Geachte burgemeester, geacht college,

Vaassen, 8 februari 2021

Op 6 februari 2021 ben ik aan mijn woonadres [adres] bezocht door twee functionarissen die in dienst zijn van gemeente Epe. Ik heb hen herkend als handhavers van gemeente Epe.

Vanwege de gedragingen van beide medewerkers handhaving, heb ik gisteren een klacht ingediend (zaaknummer xxxxxx).

Parallel met de klacht - die ziet op bejegening en ook alleen op dat vlak iets kan opleveren - voer ik een rechtmatigheidsonderzoek uit naar aanleiding van de specifieke handhavingsactiviteit. In het kader van dat onderzoek dien ik hierbij een informatieverzoek bij u in.

Ik verzoek de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders opheldering te geven over de specifieke handhavingsactiviteit op 6 februari 2021 door de volgende vragen te beantwoorden:

  1. Op welk van de zes domeinen - waarop BOA's actief kunnen zijn - traden de functionarissen (met identiteitsnummers xxxxxxx en yyyyyyy) op bij de specifieke handhavingsactiviteit?
  2. Waren deze BOA's op dat moment beiden bevoegd om op dat domein op te treden?
  3. Is er voorafgaand aan de specifieke handhavingsactiviteit een handhavingsverzoek ingediend bij de burgemeester of bij het college?
  4. Indien er sprake was van een handhavingsverzoek, wat is de strekking daarvan?
  5. Indien er sprake was van een handhavingsverzoek, heeft de burgemeester of het college er zich van verzekerd dat de indiener een belanghebbende is?
  6. Indien er geen sprake was van een handhavingsverzoek, op grond waarvan zijn de medewerkers handhaving dan wel ingezet voor de specifieke handhavingsactiviteit?
  7. Wie heeft vastgesteld dat er sprake was van een overtreding of een concrete verdenking daarvan?
  8. Was de politie op de hoogte en zo ja, wanneer en op welke wijze is deze op de hoogte gebracht?
  9. Was de specifieke handhavingsactiviteit bedoeld als zogenaamd legaliseringsonderzoek?
  10. Heeft de burgemeester of het college nadere of andere argumenten die de specifieke handhavingsactiviteit kunnen rechtvaardigen?

Ik zie uit naar uw beantwoording.

Hoogachtend,

[naam verzoeker]

Functie

In het kader van een rechtmatigheidsonderzoek opheldering vragen over een specifieke handhavingsactiviteit door medewerkers handhaving (BOA's) van gemeente Epe op 6 februari 2021.

Aanverwante actie

Klacht tegen gedragingen BOA’s gemeente Epe