Dan stappen we naar de rechter

Bijgewerkt: wo 5 mei 2021 - 00:02 uur

> Start
> Maatwerk en menselijke maat

We kwamen een pijnlijke illustratie tegen van het voorbijgaan aan de menselijke maat door een gemeente. We laten een tenenkrommende passage in een besluit zien, geven er wat commentaar over en sluiten af met een klacht die belanghebbende heeft ingediend.

Voor de illustratie is het hier niet van belang te vermelden om welke gemeente het gaat.


Hoe het begon

Belanghebbende had onlangs twee dwangsommen ontvangen van de gemeente naar aanleiding van te laat door dit bestuursorgaan genomen besluiten. Bewust van de inlichtingenplicht die zij als bijstandsgerechtigde heeft, informeerde belanghebbende de gemeente er schriftelijk over.

De gemeente stuurt in reactie daarop keurig een besluit waarin het vermogen van belanghebbende opnieuw wordt vastgesteld. Dat is belangrijk om in de gaten te houden dat belanghebbende niet boven het vrij te laten vermogen uitkomt.

Niet strikt noodzakelijk, maar op zich niet verkeerd, benadrukt de gemeente nog even dat de regels met betrekking tot de bijstandsuitkering onverkort zijn blijven gelden en dat die reeds eerder aan belanghebbende bekend zijn gemaakt.

So far, so good!


Maar dan gaat het mis!

In het besluit vervolgt de gemeente met een riedel die een verdieping lijkt te zijn van de regels waarvan ze zojuist stelde dat belanghebbende daar al mee bekend is. Volstrekt overbodig dus.

Maar het wordt erger!

Terwijl daar door de plichtsgetrouwe opstelling van belanghebbende helemaal geen aanleiding voor is, gaat de gemeente 'out of the blue' dreigen.

dreigement


Wat een onbehoorlijke tekst!

Waarom schrijft de gemeente dit? Geen flauw idee!

Waarom dreigen met straf en boetes? Bedenk dat belanghebbende alleen maar contact opnam om keurig aan haar inlichtingenplicht te voldoen!

En naar de rechter stappen? Kan dat aan de orde zijn?
Of kan de gemeente simpelweg zelf handhavend optreden bij fraude? Ja toch?

Hoezo dreigen met 'naar de rechter stappen'?

Naar de rechter stappen, is meestal wat de burger helaas moet doen. Vaak tevergeefs trouwens.

En wat een kinderlijke manier van formuleren, vooral de laatste zinnen.


Ingediende klacht

Gemeente [gemeente]
t.a.v. de klachtencoördinator

Onderwerp: Klacht naar aanleiding van besluit [zaaknummer]

Datum: 4 mei 2021

Geachte klachtencoördinator,

Constaterende dat op 21 april 2021 het college een besluit heeft genomen naar aanleiding van mijn melding op 7 april 2021 in het kader van de inlichtingenplicht Participatiewet over van gemeente [gemeente] door mij ontvangen dwangsommen;

constaterende dat het college aan een juiste vaststelling van mijn nieuwe vermogenspositie is toegekomen;

constaterende dat het college terecht stelt dat de regels die bij mijn bijstand horen hetzelfde blijven en ik over die regels reeds eerder schriftelijk ben geïnformeerd en dat daarmee die regels als herhaald en ingelast kunnen worden beschouwd;

constaterende dat het college het desondanks nodig heeft geacht om na die stelling over te gaan tot een nadere verdieping van die regels;

constaterende dat het college het daarbij tevens nodig heeft geacht om expliciet te wijzen op handhavende maatregelen;

overwegende dat ik uit eigen beweging naar behoren aan de inlichtingenplicht heb voldaan en er geen aanleiding kan zijn om mij nog eens expliciet te wijzen op het niet nakomen daarvan;

overwegende dat de toon van die instructie schuurt met de aanbevelingen van de Behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur;

overwegende dat gemeente [gemeente] zich in het openbaar profileert als een organisatie die zich dienstverlenend opstelt richting haar inwoners en zich daarbij wil inspannen voor een behoorlijke wijze van communicatie;

overwegende dat van het college mag worden verwacht de menselijke maat in acht te nemen;

overwegende dat bij fraude het college bevoegd is om handhavende maatregelen op te leggen zonder daarvoor naar de rechtbank te hoeven stappen;

overwegende dat de gedraging van een functionaris die onder verantwoordelijkheid van het college handelt gelijk staat aan de gedraging van dit bestuursorgaan;

overwegende dat gedragingen die zien op bejegening en bedrijfsvoering geen procesbelang voor een bezwaar opleveren;

dien ik hierbij een klacht in tegen de bejegening in het besluit van 21 april 2021;

spreek ik uit dat de kale mededeling over de toepasbaarheid van eerder bekendgemaakte regels die bij de bijstand behoren voldoende zijn en de verdieping die daarop volgde ongepast is in het besluit;

spreek ik uit dat onverminderd de irrelevantie van die verdieping voor het besluit de toon ervan niet bijdraagt aan het draagvlak bij inwoners die klaarblijkelijk de inlichtingenplicht reeds eerbiedigen;

spreek ik mijn twijfel uit over de wijze van de specifieke bejegening in het licht van het staande beleid van gemeente [gemeente] ten aanzien van dienstverlening en haar communicatiehuisstijl;

spreek ik tot slot uit dat de formulering ‘Houd u zich expres niet aan uw plichten? En was uw doel om ons te misleiden? Dan hebben we het over fraude. Bij fraude stappen wij naar de rechter’ tenminste aanmatigend is, maar naar mijn oordeel intimiderend en bovendien aan professionaliteit te wensen overlaat. Een dergelijke formulering is een moderne overheid onwaardig;

en gaat over tot de orde van de dag.

Met vriendelijke groet,

[belanghebbende]