Reactie op verzoek bezwarencommissie

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:03 uur

> Start
> Kostendelersnorm bijstand, een doorn in het oog

Ray Heijder ergert zich aan de opstelling van de onafhankelijke bezwaarcommissie, maar probeert toch een zo neutraal mogelijke reactie te geven waarin hij stelt dat er voldoende materiaal ligt voor de commissie om een advies aan gemeente Epe uit te brengen.

Reactie aan bezwarencommissie

Gemeente Apeldoorn
Onafhankelijke bezwarencommissie
t.a.v. [naam voorzitter]
via de secretaris, [naam secretaris]

Vaassen, 3 november 2020

Gronden van bezwaar (DOS-2020-071919)

Geachte mevrouw [naam voorzitter],

Op 30 oktober 2020 heeft u mij verzocht om concrete gronden van mijn bezwaar kenbaar te maken.

Bij het behandelen van de aan dit bezwaar ten grondslag liggende aanvraag van 5 juli 2020 en de voorbereiding van het besluit van 1 oktober 2020 en kenmerk 220022202/RBB/323/1612289 zijn naar mijn oordeel in het bijzonder drie algemene beginselen van behoorlijk bestuur geschonden: het zorgvuldigheidsbeginsel, het motiveringsbeginsel en het beginsel van fair play.

Samen met de stukken die op deze zaak betrekking hebben en waarvan bij een oprechte behoefte aan een advies van uw commissie moet worden aangenomen dat het bestuursorgaan die volledig heeft aangeleverd, vormen die beginselen de concrete gronden van mijn bezwaar.

Het zou aan de toegevoegde waarde van uw commissie voorbijgaan als ik in deze fase een voorschot nam op uw onderzoek en ik ga er dan ook van uit dat ik op dit moment toch geen bijdrage hoef te leveren. Mocht uw commissie echter twijfelen aan de omvang van de door het bestuursorgaan aangeleverde op de zaak betrekking hebbende stukken, dan kunt u die door mij op volledigheid laten toetsen.

Verder zie ik graag het verweerschrift van het bestuursorgaan tegemoet waarop ik zal reageren.

Nogmaals: ik vertrouw erop dat het onderzoek voor de behandeling van dit bezwaar de onrechtmatige handelingen van de gemeente vrij eenvoudig zal kunnen vaststellen vanuit wat geschreven is in mijn dossier.
Hoogachtend,

R.M.F. Heijder