Nog maar een brief aan het college

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:21 uur

> Start
> Kostendelersnorm bijstand, een doorn in het oog

Na de schofferende reactie van de inkomensadviseur nog maar een brief aan het college sturen.

Brief aan het college

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 21 september 2020

Onderwerp: maatwerk kostendelersnorm (zaaknummer: 177819)

Geacht college,

Onder verwijzing naar mijn brief aan u op 18 september 2020 (zie bijlage) en het e-mailbericht van heden van de eenheid Activering en Inkomen van gemeente Apeldoorn (zie bijlage) bericht ik u het volgende.
Ik stel vast dat de uitvoeringsorganisatie gemeente Apeldoorn de ernst van de zaak niet inziet en zich er dientengevolge niet van bewust is dat een inkomensadviseur op dit moment (in deze fase) geen rechtmatig gesprekspartner is. Ik doe bij u geen nadere poging om dat toe te lichten omdat ervan mag en moet worden uitgegaan dat het college wel over het abstraherend vermogen beschikt om de juiste taxatie te doen van wat er voorligt.

Om verdere dwaling bij en onhandige reacties van de eenheid Activering en Inkomen te helpen voorkomen, zend ik deze brief niet meer in kopie aan die organisatie wat ik nog wel met de vorige brief van 18 september 2020 deed.

In de e-mail van de eenheid Activering en Inkomen wordt gesteld dat ik een verzoek heb gedaan om een verlenging van de termijn voor het inleveren van de gevraagde informatie. Dat is een onjuiste interpretatie, wat u zelf kunt constateren bij het aandachtig lezen van mijn brief van 18 september.

Voorts heb ik ook geen verzoek gedaan om de gevraagde informatie uiterlijk 28 september 2020 aan gemeente Apeldoorn te sturen. Ik heb alleen een redelijke termijn aangegeven als antwoord op de onbehoorlijke termijnen die door de gemeente werden geopperd. Dit laat overigens onverlet dat ik het college mijn aanvullend narratief bij mijn aanvraag van 5 juli 2020 uiterlijk 28 september zal doen toekomen. Er wordt hard aan gewerkt en dit moet goed gebeuren.

De reactie van de eenheid Activering en Inkomen doet mij overigens vermoeden dat het college van gemeente Epe niet van plan is om mijn brief van 18 september 2020 spoedig te beantwoorden en aangezien de termijn van twee weken na ingebrekestelling ongebruikt is verstreken, ben ik genoodzaakt om een beroep niet tijdig beslissen bij Rechtbank Gelderland in te dienen. Zo zal geschieden.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder