Weer (!) een klacht tegen trajectregisseur!

Bijgewerkt: do 10 juni 2021 - 23:21 uur

Start
De macht van de klacht
Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

Opnieuw is er de noodzaak voor Ray Heijder om een klacht in te dienen tegen zijn trajectregisseur!

Op 5 mei was het al raak, alsmede op 10 mei en op 21 mei. Daarvoor was er al een gecombineerde klacht nodig tegen deze ambtenaar en een juridisch adviseur van gemeente Apeldoorn.


Ingediende klacht

Gemeente Epe
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 600
8160 AP Epe

Onderwerp: Vijfde klacht tegen gedraging trajectregisseur

Datum: 1 juni 2021

Geachte klachtencoördinator,

Constaterende dat ik op 5 mei 2021 een aanvraag heb ingediend;

constaterende dat op 31 mei 2021 trajectregisseur de heer [naam trajectregisseur], team Trajectregie, Afdeling Loket Sociaal, Dienst Maatschappelijke Ondersteuning schriftelijk heeft gereageerd op mijn aanvraag;

constaterende dat de trajectregisseur in zijn reactie beweringen doet die niet zijn besproken en/of niet in het uitvoeringsbesluit ‘Traject naar werk’ zijn benoemd en uitgewerkt;

constaterende dat uit documenten (zoals gespreksverslagen, rapportages, uitvoeringsbesluit) en/of de geluidsopnamen van gesprekken (in mijn bezit) niet blijkt dat er is gecommuniceerd over controle van sollicitatieactiviteiten zoals door de trajectregisseur beweerd;

constaterende dat de trajectregisseur in zijn reactie een uitspraak doet (ten aanzien van werkbedrijf Lucrato) die niet relevant is voor mijn aanvraag van 5 mei 2021;

overwegende dat het anders voorstellen van de werkelijkheid ingaat tegen de kernwaarden van behoorlijkheid, zoals beschreven in de Behoorlijkheidswijzer van de Nationale Ombudsman;

overwegende dat de uitvoering van een besluit binnen de kaders daarvan moet plaatsvinden;

overwegende dat communicatie herleidbaar moet zijn naar dat wat is vastgelegd en op die manier controleerbaar is;

overwegende dat behandelde onderwerpen betrekking moeten hebben op een ingediende aanvraag of een informatieverzoek;

dien ik hierbij een klacht in tegen de vastgestelde gedraging van trajectregisseur de heer [naam trajectregisseur] in zijn brief van 31 mei 2021;

spreek ik uit dat ik de ontvankelijkheid van mijn aanvraag buiten deze klacht houd, maar bij het verstrijken van de wettelijke beslistermijn aan de orde zal stellen via een ingebrekestelling op 1 juli 2021, tenzij er voor die tijd alsnog een besluit op mijn aanvraag van 5 mei 2021 aan mij wordt uitgereikt;

en ga ik over tot de orde van de dag.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen


De beklaagde brief

Reactie op verzoek