Vervolg op klachtafhandelingsbrief

Bijgewerkt: vr 25 juni 2021 - 13:25 uur

> Start
> De macht van de klacht
> Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

Omdat uit de klachtafhandelingsbrief naar mijn oordeel blijkt dat de klachtafhandeling ernstig tekort schiet, neem ik contact op met gemeente Apeldoorn. Vervolgens komt er een uitnodiging voor een vervolggesprek. Dat vind ik bemoedigend en prijzenswaardig.

Door Ray Heijder


Reactie Ray Heijder op klachtafhandelingsbrief

Gemeente Apeldoorn
Maatschappelijke Ontwikkeling – Trajectregie

t.a.v. [teammanager Trajectregie]
Klachten_MaatschappelijkeOntwikkeling@apeldoorn.nl

Onderwerp: reactie op afhandeling klachten

Datum: 24 juni 2021

Geachte [teammanager Trajectregie],

In reactie op uw klachtafhandelingsbrief in dossier 2021- 020563 -026171 -026499 -028596 -030102 -031375 bericht ik u dat ik het niet eens ben met de beslissing op mijn vijf klachten.

De klachtafhandeling schiet naar mijn oordeel ernstig tekort en brengt gemeente Apeldoorn en mij niet nader tot elkaar.

In de Algemene wet bestuursrecht artikel 9:5 is bepaald dat de verplichting tot het verder toepassen van ‘Titel 9.1. Klachtbehandeling door een bestuursorgaan’ vervalt zodra het bestuursorgaan naar tevredenheid van de klager aan diens klacht tegemoet is gekomen. Nu dat naar mijn oordeel niet het geval is, stel ik u hierbij in de gelegenheid om nader met mij in gesprek te gaan zodat ik mijn argumenten dienaangaande met u kan delen.

Krachtens Awb artikel 9:20 tweede lid kan ik mij nu ook met een verzoek tot de bevoegde ombudsman richten. In het geval van gemeente Apeldoorn is dat de Nationale Ombudsman. Ik zal dat verzoek echter nog aanhouden in afwachting van uw reactie op mijn voorstel om nader met u te overleggen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen


Tegenreactie gemeente Apeldoorn: uitnodiging vervolggesprek

25 juni 2021

Beste heer Heijder,

Uw e-mail van 24 juni 2021 over de afhandeling van de diverse klachten hebben wij ontvangen.
We willen graag met u een vervolggesprek plannen.

Hierbij nodigen wij u uit
Het vervolggesprek staat gepland op 16 juli 2021 om 11.00 uur. Wij stellen voor om het gesprek te voeren op locatie Stadhuis, Marktplein 1 te Apeldoorn.
Als u zelf de voorkeur geeft aan een digitaal overleg, dan kunnen wij dit aanpassen.
Bij het gesprek is alleen ondergetekende aanwezig.

Wilt u niet, of kunt u niet op de geplande tijd of dag?
Dan kunt u dit doorgeven aan [naam medewerker], via het e-mailadres Klachten_MaatschappelijkeOntwikkeling@apeldoorn.nl

Met vriendelijke groet,

[naam teammanager]
Teammanager Trajectregie


Reactie Ray Heijder op uitnodiging vervolggesprek

25 juni 2021

Goedemiddag,

Dat u met een vervolggesprek gehoor geeft aan mijn voorstel vind ik bemoedigend en prijzenswaardig.

Dat namens gemeente Apeldoorn alleen u verschijnt, vind ik een goede en logische keuze. Ik had dat ook willen voorstellen, maar dat hoeft nu niet meer.

Graag verschijn ik 16 juli 2021 om 11:00 uur voor het gesprek op de voorgestelde locatie.

Met vriendelijke groet,

Ray Heijder
Vaassen