Ontwijkend antwoord gemeente Apeldoorn

Bijgewerkt: do 3 juni 2021 - 13:59 uur

Start
De macht van de klacht
Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn
Lokaal wettelijk kader klachtenbehandeling

Gemeente Apeldoorn geeft een ontwijkend antwoord op de vraag over het lokaal wettelijk kader klachtenbehandeling.

Ray Heijder neemt er geen genoegen mee.

Inmiddels konden we een knullige vervolgreactie van gemeente Apeldoorn optekenen.


Ontwijkend antwoord

31 mei 2021

Geachte heer Heijder,

Hierbij het antwoord op uw vraag.

Voor klachtbehandeling (in Apeldoorn) geldt op basis van artikel 9.11 van de Algemene wet bestuursrecht dat het bestuursorgaan de klacht afhandelt binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift. Verder kan het bestuursorgaan de afhandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft. Verder uitstel is alleen nog mogelijk voor zover de klager daarmee schriftelijk instemt.

Met vriendelijke groet,

Secretariaat Loket Sociaal


Reactie Ray Heijder

Gemeente Apeldoorn
Klachten_MaatschappelijkeOntwikkeling@apeldoorn.nl

Onderwerp: Lokale wet- en regelgeving klachtenbehandeling

Datum: 1 juni 2021

Geachte behandelaar,

Op 31 mei 2021 heeft u mij een ontwijkend antwoord gegeven op mijn informatieverzoek van 29 mei 2021.

U stelt dat de klachtbehandeling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat is echter geen antwoord op mijn vraag.

Het is evident dat elke gemeente voor de klachtenbehandeling gehouden is aan hoofdstuk 9 van de Awb.

Mijn informatieverzoek ziet echter op de lokale wet- en regelgeving (zoals beleidsregels) bij gemeente Apeldoorn.

Ik verzoek u opnieuw om mij te informeren.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen