Klacht: verdachtmaking

Bijgewerkt: zo 30 mei 2021 - 11:33 uur

> Start
> De macht van de klacht
> Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn
> Burgers zijn leugenaars! Controle!

Ingediende klacht

Gemeente Epe
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 600
8160 AP Epe

Onderwerp: Klacht tegen gedraging trajectregisseur

Datum: 5 mei 2021

Geachte klachtencoördinator,

Constaterende dat trajectregisseur de heer [naam trajectregisseur] mij bij herhaling heeft medegedeeld dat hij jegens mij uitsluitend de rol van begeleider op het vlak van doelmatigheid heeft;

constaterende dat de trajectregisseur in een reactie via e-mail op 5 mei 2021 desondanks blijk geeft zich ook nadrukkelijk met rechtmatigheid (‘vooral om te controleren’) bemoeit;

constaterende dat het plan van aanpak dat onderdeel uitmaakt van het besluit ‘Traject naar werk’ van 15 februari 2021 (om precies te zijn onder ‘De verantwoordelijkheden Sociaal Loket’) geen rechtvaardiging biedt voor een dergelijke bemoeienis;

constaterende dat de trajectregisseur in twijfel trekt of ik daadwerkelijk sollicitaties indien en er rekening mee houdt dat ik sollicitaties uit mijn duim zuig;

constaterende dat de trajectregisseur de vrijheid neemt om vanuit een professionele positie zaken ‘plat gezegd’ te duiden;

constaterende dat de trajectregisseur onvolledig en omzeilend antwoord geeft op de door mij gestelde vragen op 4 mei 2021;

overwegende dat de trajectregisseur dient te handelen naar de rol die hij (naar eerder eigen zeggen) heeft;

overwegende dat de trajectregisseur zich uitsluitend moet inspannen voor begeleiding bij arbeidsinschakeling;

overwegende dat de trajectregisseur ervoor dient te zorgen dat zijn handelswijze controleerbaar is door het bestuursorgaan alsmede door mij als belanghebbende;

overwegende dat de gedraging van een functionaris die onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan handelt volgens de Algemene wet bestuursrecht gelijk staat aan die van het bestuursorgaan;

overwegende dat er reeds vijf jaar een rechtsverhouding tussen mij en de gemeente bestaat en er in die periode nimmer een uitvoeringsplan bestond en/of een maatregel werd opgelegd, dat er daardoor geen rechtvaardiging is voor het nu ineens nadrukkelijk te gaan controleren of ik wel wel echt sollicitatieactiviteiten verricht;
overwegende dat het onduidelijk is in hoeverre de controle daadwerkelijk volgens het principe van de steekproef gebeurt of – naar ik vermoed – naar willekeur;

dien ik hierbij een klacht in tegen de gedraging van trajectregisseur de heer [naam trajectregisseur] in zijn reactie per e-mailbericht van 5 mei 2021;

spreek ik mijn twijfel uit over de wijze van de specifieke bejegening in het licht van het staande beleid van het bestuursorgaan ten aanzien van dienstverlening en communicatie;

spreek ik uit dat de formulering ‘en u plat gezegd deze sollicitaties niet uit uw duim heeft gezogen’ een moderne overheid onwaardig is;

spreek ik tot slot uit dat het in de actualiteit (met name in de toeslagenaffaire) duidelijk is geworden dat overheden (uitvoeringsorganisaties) onnodig wantrouwen jegens burgers koesteren en er steeds meer voorbij wordt gegaan aan de menselijke maat. De houding van de trajectregisseur is hier een illustratie van;

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

In de bijlage:

• E-mail 4 mei 2021 met mijn vragen aan de trajectregisseur en beklaagde reactie per e-mail 5 mei 2021 van de trajectregisseur