Derde klacht binnen een maand tegen trajectregisseur!

Bijgewerkt: di 1 juni 2021 - 12:25 uur

Start
De macht van de klacht
Praktijkcasus gemeente Epe/Apeldoorn

De trajectregisseur van Ray Heijder is een heuse verzamelaar van klachten gericht tegen hem. De derde al in een maand tijd!

Dit is de derde klacht binnen een maand tegen dezelfde ambtenaar. Op 5 mei was het al raak en op 10 mei ook. Daarvoor was er al een gecombineerde klacht nodig tegen deze ambtenaar en een juridisch adviseur van gemeente Apeldoorn.


Ingediende klacht

Gemeente Epe
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 600
8160 AP Epe

Onderwerp: Klacht tegen gedraging trajectregisseur

Datum: 21 mei 2021

Geachte klachtencoördinator,

Constaterende dat trajectregisseur de heer [naam trajectregisseur] jegens mij de rol van begeleider op het vlak van doelmatigheid heeft;

constaterende dat de trajectregisseur op 21 mei 2021 schriftelijk per e-mail stelt dat blijkt dat de algemene verplichtingen van inschakeling naar arbeid door mijn gedragingen worden belemmerd;

constaterende dat de trajectregisseur mij in de gelegenheid stelt om in het kader van hoor en wederhoor mijn zienswijze te geven;

constaterende dat de eigen invulling die de trajectregisseur geeft aan het begrip algemene verplichtingen van inschakeling naar arbeid niet overeenkomt met de wettelijke bepalingen dienaangaande;

overwegende dat het wettelijk verboden is om met vooringenomenheid gegevens te verzamelen;

overwegende dat er uit het liggende uitvoeringsbesluit ‘Traject naar werk’ geen rechtvaardiging blijkt voor het handelen van de trajectregisseur op het vlak van rechtmatigheid;

overwegende dat uit de constateringen van de trajectregisseur in zijn e-mail niet kan blijken dat inschakeling naar arbeid door mijn gedragingen wordt belemmerd;

overwegende dat motivatie (voor een vacature) een op waarheid gebaseerde preoccupatie is die niet geveinsd mag worden, al helemaal niet onder dwang van een zichzelf respecterend bestuursorgaan;

overwegende dat het veinzen van een motivatie om de werkelijkheid opportuun anders voor te stellen tot fraude wordt gerekend;

overwegende dat geen enkel doel het aanzetten tot fraude door een bestuursorgaan kan rechtvaardigen;

overwegende dat de trajectregisseur buiten zijn mandaat treedt door mij in de gelegenheid te stellen om mijn zienswijze te geven terwijl hij direct voorafgaand daaraan mij een ernstige tenlastelegging doet en daarmee de rechtsverhouding tussen mij en het bestuursorgaan juridiseert;

overwegende dat ik mij distantieer van de keuze van het bestuursorgaan om mij gedwongen contact te laten hebben met een functionaris bij het bestuursorgaan waarbij ik in mijn recht, rechtspositie en rechtsverhouding wordt beschadigd;

dien ik hierbij een klacht in tegen de gedraging van trajectregisseur de heer [naam trajectregisseur] in zijn e-mailbericht van 21 mei 2021;

spreek ik mijn twijfel en zorg uit over de wijze van de specifieke bejegening in het licht van het staande beleid van het bestuursorgaan ten aanzien van dienstverlening en uitvoering van de Participatiewet;

en ga ik over tot de orde van de dag.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen

In de bijlage:

E-mail 21 mei 2021 van de trajectregisseur