Toetsing reactie trajectregisseur

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:24 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Geachte heer [naam trajectregisseur],

Gelet op de zeer slechte verstandhouding tussen gemeente Apeldoorn als uitvoeringsorganisatie en mij alsmede de afstemmingsproblematiek tussen opdrachtnemer gemeente Apeldoorn en opdrachtgever gemeente Epe, is het naar mijn oordeel noodzakelijk om uw e-mailreactie van 2 februari 2021 aan toetsing te onderwerpen.

Ik heb getoetst op behoorlijke bejegening en rechtmatigheid. Hierna volgen mijn bevindingen.

Bejegening: aanspreekwijze
Het door elkaar gebruiken van formele aanspreekwijze en tutoyeren duidt erop dat u geen keuze hebt gemaakt in uw houding tegenover mij. Het zou in het kader van juiste bejegening goed zijn om er in elk geval een keuze in te maken en vervolgens de keuze consequent te volgen. Mijn advies is om na de eerdere vrij losse en vriendelijke omgang met wederzijds goedvinden over te gaan tot een strikt formele, zakelijke en strenge vorm. Dit tegen het licht van wat er allemaal is voorgevallen tussen ons beiden. Zoals u weet is mijn verzoek om u als trajectregisseur te laten vervangen door uw leidinggevende afgewezen.

Bejegening: toestemming opnemen gesprek
Met het geven van toestemming voor het opnemen van het gesprek onder de genoemde voorwaarden, sluit gemeente Apeldoorn/Epe aan bij het advies van de Nationale Ombudsman. Ik beoordeel dit derhalve als positief.

Rechtmatigheid: gespreksverslag
Onvoldoende uit uw reactie blijkt of het gespreksverslag rechtmatig zal worden opgesteld. Uw formulering geeft aanleiding om te vermoeden dat dit juist onrechtmatig zal gaan plaatsvinden.
Ik beoordeel dit derhalve als negatief en zal scherp toezien op de gang van zaken en erover rapporteren aan het verantwoordelijke college.

Bejegening: gespreksverslag
Het mij aanzetten om middels een inzageverzoek het gespreksverslag in te zien, merk ik aan als klachtwaardige bejegening. Ik zal hierover een klacht indienen bij gemeente Apeldoorn.

Rechtmatigheid: gespreksonderwerp
Ten aanzien van het gespreksonderwerp is niet duidelijk of u voornemens bent rechtmatig te handelen. Uiteraard moet dit wel het uitgangspunt zijn, maar doordat de feiten, gebeurtenissen, omstandigheden en handelingen van de afgelopen vier(!) jaar een negatieve verwachting hieromtrent hebben veroorzaakt, maak ik mij zorgen. U neemt die zorgen niet weg en daarom zal ik extra alert zijn in het gesprek van 9 februari 2021. Het opnemen van het gesprek zal mijn waakzaamheid ondersteunen.

U moet zich realiseren dat zolang er geen plan van aanpak in de vorm van een voor bezwaar vatbaar besluit ligt, er geen traject bestaat en er derhalve ook geen vragen aan mij kunnen worden gesteld die daar wel van uitgaan. Ik zal mij dan ook - in rechte - beperken tot het beantwoorden van vragen en zelf inbreng leveren gericht op de voorbereiding van een trajectbesluit.

Advies
Gelet op de vele bestuursrechtelijke procedures die lopen, te weten klachten, bezwaren, beroepen en hoger beroepen, adviseer ik u om u in het gesprek te laten bijstaan door een collega van de juridische afdeling van gemeente Apeldoorn. Dit is een dringend, maar uiteraard vrijblijvend advies. Zelf ben ik mij voortdurend bewust van de lopende procedures en ingesteld op het verzamelen van nieuw belastend materiaal (indien van toepassing).

Hoogachtend,

[naam belanghebbende]