Tegenreactie op reactie op klacht

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 21:24 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

22 februari 2021 - Tegenreactie van Ray Heijder op de reactie van de Teammanager Trajectregie op de klacht tegen een gedraging van de trajectregisseur.

De tegenreactie

Goedemorgen mevrouw [teammanager],

Vooropgesteld stel ik het op prijs dat u mij met uw antwoord opheldering geeft.
Ik wijs u er echter op dat uw e-mail niet kan worden aangemerkt als afdoening van de klacht.
Ik ga er dan ook vanuit dat er nog een formele afwikkeling volgt.

Graag informeer ik u over de consequenties die ik na uw antwoord zie:

  1. Ik stel vast dat er dus geen gespreksverslagen worden gemaakt met achteraf instemming/zienswijze van beide gesprekspartijen;
  2. Hiermee ontneemt de gemeente aan beide partijen de mogelijkheid om terug te vallen op afspraken;
  3. Het voorgaande betekent dat de gemeente mij niet aan afspraken kan houden (en ik de gemeente niet);
  4. De gemeente kan dientengevolge alleen terugvallen op dictaten (opgelegde taken), maar dat moet altijd met voor bezwaar vatbare besluiten procedureel worden geborgd;
  5. Maatregelen en afstemming van de uitkering naar aanleiding van niet nagekomen afspraken zijn daardoor niet mogelijk;
  6. Na elk gesprek zal ik inzage vragen in de opgestelde rapportage van de trajectregisseur, tenzij er bestuursrechtelijke procedures volgen want dan krijg ik deze in elk geval bij de verweerstukken;
  7. Ik zal altijd een geluidsopname maken. Met of zonder toestemming van de gemeente;
  8. Ik zal zelf een transcriptie van de geluidsopname en/of een gespreksverslag aanleveren met de eis dat deze in mijn dossier wordt opgenomen.
  9. Periodiek zal ik met een inzageverzoek op grond van de AVG controleren of mijn dossier op dit punt compleet is.

Onder dankzegging voor uw inspanningen bij deze klacht, zie ik het formele vervolg met vertrouwen tegemoet.

Hoogachtend,

Ray M.F. Heijder