Reactie: voorbereiding trajectbesluit

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:22 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Hoe zou je op zo'n kansloze standaard uitnodigingsbrief van de gemeente kunnen reageren? Dat hang uiteraard af van de specifieke feiten en omstandigheden. Voor burgerexperiment is dit de manier.


Gemeente Apeldoorn
Activering & Inkomen
De heer [naam trajectregisseur]
[e-mail trajectregisseur]

Geachte heer [naam trajectregisseur],

In een brief van 27 januari 2021 nodigt u mij uit voor een voortgangsgesprek op het stadhuis van gemeente Apeldoorn op 9 februari 2021 om 10:00 uur. Er zijn geen technische omstandigheden die zo’n gesprek in de weg staan. Ik zal zo God het wil en wij het leven hebben op de voorgestelde datum en tijd verschijnen.

Dit wil echter niet zeggen dat ik op basis van de uitnodigingsbrief zonder meer vertrouwen heb in deze nieuwe beweging van gemeente Apeldoorn in opdracht van gemeente Epe.
Er zijn functionele omstandigheden die vooraf twijfels bij het gesprek veroorzaken.

 1. De uitnodiging geeft aan: ‘voortgangsgesprek’. Dit impliceert het bestaan van een ‘on going’ proces. Samen met mij bent u ermee bekend dat er geen traject loopt en dat er geen trajectbesluit is.
  Het droge feit ‘u ontvangt een bijstandsuitkering’ is niet voldoende om stappen te zetten.
 2. De uitnodigingsbrief laat buiten beschouwing wat vanwege het ontvangen van een bijstandsuitkering de opdracht van de gemeente is (zie artikel 7 van de Participatiewet) en richt zich eenzijdig op de plicht van belanghebbende.
 3. In de cyclus ‘plannen/uitvoeren/meten/evalueren & bijsturen’ behoort een voortgangsgesprek tot de vierde stap. Daar kan niet als eerste mee worden begonnen, zeker niet zonder trajectbesluit.
 4. De pogingen om een traject te starten met een trajectbesluit (plan van aanpak) zijn tot nu toe zonder resultaat gebleven ondanks mijn inspanningen (zie klantdossier).
 5. Een traject kan volgens de wet pas starten als er een trajectbesluit ligt. Er moet voor een trajectregisseur immers wel iets te regisseren zijn.
 6. Het toekenningsbesluit bijstandsuitkering (d.d. 21 oktober 2016) kan niet als een trajectbesluit worden gezien.
 7. De uniforme verplichting “alles doen om aan het werk te komen” moet middels een trajectbesluit concreet en meetbaar worden vastgelegd zodat handhaving en afstemming van de bijstandsuitkering (eventuele maatregelen) mogelijk zijn.
 8. De uitvoering van een trajectbesluit kan eventueel hangende bezwaar en beroep op verzoek van belanghebbende door de voorzieningenrechter worden opgeschort.
 9. Het zorgvuldigheidsbeginsel en staande jurisprudentie vereisen dat bij het opstellen van een trajectbesluit rekening wordt gehouden met de concrete feiten en omstandigheden van belanghebbende en dat er sprake is van op de persoon toegesneden maatwerk.
 10. Dat er rekening wordt gehouden met de concrete feiten en omstandigheden van belanghebbende en er maatwerk is toegepast, moet blijken uit het trajectbesluit.
 11. Onder de concrete feiten en omstandigheden vallen ook de bezwaar- en beroepsprocedures die nog lopen. Informatie daarover is opgenomen in de systemen die in het beheer zijn van de colleges van gemeente Epe en gemeente Apeldoorn.

Gelet op het voornoemde, noteer ik als vervangend gespreksonderwerp: voorbereiding trajectbesluit.

Goed voor u om te weten is dat ik van het gesprek een geluidsopname zal maken voor toetsing, kwaliteitsverbetering en trainingsdoeleinden.

Tot slot ga ik ervan uit dat gemeente Apeldoorn zorgt voor een gespreksverslag en ik in de gelegenheid zal worden gesteld mijn zienswijze erop te geven alvorens het in mijn klantdossier wordt opgenomen.

Met krachtige groet,

[naam belanghebbende]