Reactie op verweerschrift

Bijgewerkt: ma 12 april 2021 - 22:53 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Ray Heijder reageert naar de Onafhankelijke bezwarencommissie op het verweerschrift van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe.


Aan:

Leden van de Onafhankelijke bezwarencommissie
Sociale Zekerheid kamer II Epe

Onderwerp: reactie op verweerschrift, dossiernummer: DOS-2021-010132

Vaassen, 12 april 2021

Geachte leden,

Hierbij reageer ik op het verweerschrift van verweerder van 6 april 2021.

Misleiding bezwarencommissie

Ik stel vast dat verweerder de bezwarencommissie misleidt met de genoemde rechtsvraag.

 1. Ik heb het traject naar werk op zich niet bezwaard.
  De rechtsvraag is niet of het traject naar werk terecht is opgesteld.
  De bewering van verweerder wekt de valse suggestie dat ik mij zou verzetten tegen de wettelijk vastgestelde algemene arbeidsverplichting en arbeidsinschakeling tegen zou werken.
 2. Ik heb de gronden voor het traject naar werk niet bezwaard.
  De rechtsvraag is ook niet of op terechte gronden het traject naar werk is opgesteld. Ook met deze bewering tracht verweerder de bezwarencommissie op het verkeerde been te zetten.
  De bewering van verweerder wekt de valse suggestie dat ik mij zou verzetten tegen wettelijke bepalingen. In werkelijkheid doe ik juist een beroep op een concrete reeks wettelijke bepalingen waarbij verweerder weigert mijn argumenten te wegen.

Juiste rechtsvraag

Uit mijn bezwaarschrift kan alleen de volgende rechtsvraag worden afgeleid:

Is het bezwaarde besluit op zorgvuldige wijze voorbereid en op deugdelijke wijze gemotiveerd?

Ik stel mij op het standpunt dat er van zorgvuldige voorbereiding en deugdelijke motivering geen sprake is. Zo is nergens mijn inbreng en een standpunt van verweerder daarover terug te zien. Dat verweerder aangeeft dat er gesprekken werden/worden gevoerd en het plan van aanpak bij herhaling werd/wordt doorgesproken maakt niet (garandeert niet) dat er iets hiervan daadwerkelijk terug te zien is/zal zijn in het uiteindelijke plan van aanpak/besluit.

Verweer(schrift) niet passend

Terwijl verweerder de bezwarencommissie misleidt met een gefingeerde rechtsvraag, is men in het verweer logischerwijs niet toegekomen aan een op de werkelijke rechtsvraag afgestemd betoog. Het gevolg hiervan is dat verweerder zich verdedigt rond aspecten waarbij er geen verdeeldheid bestaat tussen verweerder en mij, maar de valse suggestie wordt gewekt dat dit wel het geval is waarbij ik een agressor zou zijn.

Inhoudelijke misleiding

De bezwarencommissie wordt met het verweerschrift door de betrokken gemachtigde van verweerder niet alleen ten aanzien van de rechtsvraag, maar ook inhoudelijk op meerdere punten ERNSTIG misleid.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van onjuiste gegevens in mijn dossier en van leugens van de betrokken gemachtigde van verweerder. Tot nu toe weigert de gemeente mee te werken aan het herstellen van die misstand, niet op de laatste plaats ondersteund door de betrokken gemachtigde van verweerder die stelselmatig de onjuiste gegevens gebruikt in verweren (bij bezwaar en beroep). Ik probeer via bezwaar- en beroepsprocedures de gemeente te dwingen tot dit herstel.

Ik vrees dat de bezwarencommissie in onafhankelijkheid wordt belemmerd door verweerder doordat er onjuiste gegevens worden ingebracht of stellingen worden aangevoerd die daarop rusten. Ik acht het als bijna onvermijdelijk dat de inhoudelijke misleiding (deels) zal doorklinken in het advies van de bezwarencommissie.

Ik hou er daarom alvast rekening mee dat het advies van de bezwarencommissie volledig naar wens van verweerder zal zijn met het doel om het integraal door verweerder te kunnen laten overnemen voor de beslissing op het bezwaar. Ik bereid mij eigenlijk al op voorhand voor op een beroepsprocedure.

Actiepunt buiten bezwaarprocedure:
Misleiding van de bezwarencommissie is naar mijn oordeel een ernstig vergrijp. Het is in de bezwarenprocedure echter niet aan mij om verweerder daarop aan te spreken. Dat is aan de bezwarencommissie zelf.
Wel zal ik naar aanleiding van de poging tot valse beeldvorming en het aanvoeren van op leugens gebaseerde stellingen een bejegeningsklacht indienen tegen de betrokken gemachtigde van verweerder.

Belanghebbende in diskrediet gebracht

Op meerdere plekken in het verweerschrift brengt verweerder mij in diskrediet met onwaarheden en valse beeldvorming.

 1. Met de bewering dat belanghebbende ten aanzien van het plan van aanpak niet nader motiveert wat er mis mee is, tracht verweerder af te leiden van de stelling van belanghebbende dat er helemaal niets met zijn inbreng is gedaan en er volgens hem alles mee mis is. Als alles niet deugt, is nadere motivering niet van toepassing.
 2. De opmerkingen op pagina 4 van het verweerschrift over ‘de houding van belanghebbende’ brengen mij in diskrediet op basis van de vermelde opsomming van uit de context getrokken en gemanipuleerde feiten. Waarschuwing: als de bezwarencommissie deze desinformatie overneemt in het advies, maakt zij zich medeplichting aan onrechtmatige overheidsdaad en zal ik daar stappen tegen ondernemen.

Actiepunt buiten bezwaarprocedure:
Tegen het mij - inmiddels bij herhaling - in diskrediet brengen, bereid ik een aangifte voor tegen de betrokken gemachtigde van verweerder wegens smadelijke belediging.

Tegenspraak

Verweerder stelt (met onderbouwing) dat formeel een plan van aanpak in de situatie van belanghebbende niet noodzakelijk is.
Desondanks stelde verweerder een plan van aanpak op en is voornemens om dit met een aangepaste dwingender toon (‘verplichtingen opleggen’ in plaats van ‘gemaakte afspraken’) te handhaven in het bestreden besluit (zie verweerschrift, laatste alinea voor de conclusie op pagina 4).

Zelfs het (onrechtmatig!) na 1 april 2021 aangepaste plan van aanpak bevat ook nog eens vereiste ondertekening door belanghebbende terwijl de betrokken gemachtigde van verweerder nota bene tijdens de zitting voor een aangevraagde voorlopige voorziening aan de rechter heeft verklaard dat ondertekening eigenlijk niet eens nodig is en belanghebbende maar gewoon heeft te doen wat hem wordt gevraagd!

Hier is sprake van tegenspraak bij verweerder.

Voorop moet staan dat iets dat formeel niet noodzakelijk is niet thuishoort in een formeel besluit. Met andere woorden: een plan van aanpak kan derhalve geen deel uitmaken van het besluit als verweerder stelt dat het gelet op de situatie niet van toepassing is.

Ik kan verweerder volgen in de stelling dat een plan van aanpak binnen het wettelijk kader in mijn situatie niet noodzakelijk is.

Dan rest echter nog wel de wettelijke verplichting van verweerder om veranderingen in de rechtpositie van belanghebbende (door de nadere op de persoon toegesneden concrete invulling van de algemene arbeidsverplichting) in het besluit vast te leggen. Dat moet zorgvuldig voorbereid, gemotiveerd en rekening houdend met alle op belanghebbende betrekking hebbende feiten en omstandigheden gebeuren.
Hiervan is met het bestreden besluit geenszins sprake.

Geen besluit nodig

Als verweerder niet overgaat tot concrete invulling van de algemene arbeidsverplichting, is er geen sprake van een verandering van de rechtspositie van belanghebbende (geen beoogd rechtsgevolg) en is er geen besluit nodig. Het bestreden besluit kan dan worden ingetrokken.

Opmerking: aan het besluit ligt geen aanvraag van belanghebbende ten grondslag.

Minachting bezwarencommissie

Verweerder heeft op 1 april 2021 een gesprek georganiseerd met mij zoals ook genoemd in het verweerschrift. Daarbij waren vanuit verweerder de trajectregisseur en de betrokken gemachtigde van verweerder aanwezig als gesprekspartners.

Ik beschouw dit als minachting van de bezwarencommissie. Verweerder rijdt namelijk de bezwarencommissie in de wielen door niet eerst het advies af te wachten hangende het bezwaar.
Bovendien is de handelswijze onrechtmatig en onbehoorlijk jegens mij als poging om nog snel wat te sjoemelen voordat de hoorzitting van de bezwarencommissie heeft plaatsgevonden.
De bezwarencommissie moet zelf bepalen of zij zich deze minachting aantrekt en er consequenties aan wil verbinden. Zelf heb ik op 2 april 2021 een bejegeningsklacht ingediend tegen de trajectregisseur en de betrokken gemachtigde.

Conclusie

Het bestreden besluit moet worden ingetrokken wegens onzorgvuldige voorbereiding en tekortschietende motivering. Door (zoals door verweerder voorstelt) de motivering en de wettelijke grondslag in de beslissing op bezwaar aan te vullen/te herstellen wordt het bezwaar van de onzorgvuldige voorbereiding niet weggenomen en blijft er een procesbelang voor belanghebbende.

Ik eis dan ook dat het besluit geheel wordt ingetrokken en dat verweerder zich vervolgens eerst gaat beraden over de noodzaak van een besluit en als dat bestaat voor een zorgvuldige voorbereiding kiest zoals dat verweerder betaamt.

Ik hoop dat de bezwarencommissie ondanks de misleiding door verweerder geïnspireerd en gesterkt door beroepseer toch in staat zal blijken een onafhankelijk en gedegen advies op te stellen.
Hoogachtend,

R.M.F. Heijder