Reactie hoor wederhoor sollicitatie

Bijgewerkt: vr 28 mei 2021 - 15:05 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Hoewel er al een klacht is ingediend tegen de fratsen van de trajectregisseur, gaat Ray Heijder nog wel even schriftelijk in op de gelegenheid tot het geven van zijn zienswijze op de tenlastelegging van de gemeenteambtenaar.

Gemeente Apeldoorn
Dienst Maatschappelijke Ondersteuning
Loket Sociaal – Team Trajectregie
gemeente@apeldoorn.nl

Onderwerp: Reactie hoor wederhoor sollicitatie

Datum: 28 mei 2021

Geachte behandelaar,

Constaterende dat trajectregisseur de heer [naam trajectregisseur] op 21 mei 2021 aan belanghebbende R.M.F. Heijder een narratief heeft voorgelegd met betrekking tot sollicitaties;

constaterende dat de trajectregisseur belanghebbende beschuldigt van het belemmeren van arbeidsinschakeling door zijn gedragingen;

constaterende dat de trajectregisseur belanghebbende in de gelegenheid stelt om uiterlijk vrijdag 28 mei 2021 zijn zienswijze naar voren te brengen;

overwegende dat de voornoemde tenlastelegging niet uit hoofde van het liggende uitvoeringsbesluit ‘Traject naar werk’ kan worden gedaan;

overwegende dat het liggende uitvoeringsbesluit daarentegen wel in het middel evaluatie door middel van periodieke evaluatiegesprekken voorziet om het naleven van de opgelegde taken te bespreken;

overwegende dat het eerste periodieke evaluatiegesprek nog moet plaatsvinden;

overwegende dat hoor en wederhoor past in andersoortige processen dan trajectregie (denk aan bestuursrechtelijke procedures en fraude-onderzoek);

deelt belanghebbende hierbij zijn zienswijze mede, die luidt dat de tenlastelegging (wijze van beschuldiging) naar zijn oordeel onreglementair is en dat dientengevolge het in de gelegenheid stellen om een zienswijze naar voren te brengen onrechtmatig en ongepast is;

spreekt uit dat belanghebbende al zeer geruime tijd geen enkel vertrouwen heeft in de trajectregisseur en dat bij herhaling en op meerdere manieren heeft uitgesproken bij het bestuursorgaan;

spreekt uit dat het bestuursorgaan het opzeggen van vertrouwen bij herhaling heeft geminacht en dat belanghebbende geen aansprakelijkheid accepteert voor de causale gevolgen hiervan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen