Onrechtmatige controle

Bijgewerkt: vr 10 september 2021 - 13:37 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Het is aan de gemeente om te bepalen of het noodzakelijk is dat een bijstandsgerechtigde wordt gecontroleerd op het voldoen aan een sollicitatieplicht die specifiek is opgelegd in een besluit. Overgaan tot controle wijzigt de rechtspositie en rechtsverhouding van belanghebbende en duidt daarmee op een beslissing met een beoogd rechtsgevolg. Dit moet dan wel bij - hetzelfde of een afzonderlijk - besluit worden vastgelegd. Immers, de op uitvoering te controleren opgelegde taak is dat ook.

Gemeente Epe heeft aan Ray Heijder een taak opgelegd met betrekking tot het verkrijgen van algemeen geaccepteerde arbeid (sollicitatieplicht) en dit in een besluit beschreven en vastgelegd op 15 februari 2021 ('Uw traject naar werk'). De daarbij behorende noodzakelijk geachte steekproefsgewijze controle heeft zij echter niet beschreven en vastgelegd.

Huidige status:
Beroep bij Rechtbank Gelderland sinds 9 september 2021 en bezwaar (m.b.t. ingebrekestelling) bij college b&w van Epe sinds 12 augustus 2021


De gevolgde procedure tot nu toe

 1. 05/05/21 Aanvraag
  Met deze aanvraag verzoekt Ray Heijder het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe een besluit te nemen over de noodzakelijk geacht steekproefsgewijze controle op de uitvoering van een aan hem opgelegde taak.
 2. 03/06/21 Brief gemeente
  In een brief stelt gemeente Epe dat zij geen besluit hoeft te nemen.
 3. 04/06/21 Bezwaar
  Ray Heijder vat de brief van 3 juni 2021 op als een weigering tot het nemen van een besluit. Dat staat volgens de wet gelijk aan het wel nemen van een besluit. Daardoor kan er in bezwaar worden gegaan.
 4. 14/07/21 Brief "Afdoening bezwaarschrift zonder horen"
  Kennelijk is de onafhankelijke bezwarencommissie er samen met gemeente Epe er al zeker van dat het bestuursorgaan zonder meer gelijk heeft en is besloten om Ray Heijder niet over zijn bezwaarschrift te horen. Dat zou namelijk 'kennelijk niet-ontvankelijk' zijn.
 5. 29/07/21 Beslissing op bezwaar
  Gemeente Epe blijft bij het standpunt dat zij geen besluit op de aanvraag hoefde te nemen en verklaard het bezwaarschrift niet-ontvankelijk.
 6. 04/08/21 Ingebrekestelling
  Ray gaat mee in de gedachte van gemeente Epe over het niet nemen van een besluit en ook in het volgens haar niet weigeren van het nemen van een besluit. Hij gaat er niet in mee dat er geen sprake is van een vereist besluit. Er moet volgens hem dus alsnog een besluit worden genomen.
 7. 10/08/21 Beslissing op de ingebrekestelling
  In reactie op de ingebrekestelling valt gemeente Epe in herhaling: volgens haar is er geen sprake van een aanvraag waarvoor een besluit is vereist. Daardoor kan zij volgens haar ook niet in gebreke worden gesteld.
 8. 12/08/21 Bezwaar tegen de beslissing op de ingebrekestelling
  Een schriftelijke reactie op een ingebrekestelling staat volgens de vaste jurisprudentie gelijk aan een besluit waartegen in bezwaar kan worden gegaan.
 9. 09/09/21 Beroep tegen de beslissing op het bezwaar van 29/07/21
  Gemeente Epe en Ray Heijder blijven verdeeld over de aanvraag van 5 mei 2021 inzake controle op uitvoering van een aan hem opgelegde taak.