Nieuw verzoek voorlopige voorziening

Bijgewerkt: vr 26 maart 2021 - 20:57 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Nadat de voorzieningenrechter het verzoek afwees van Ray Heijder om met een voorlopige voorziening de uitvoering van het onzalige besluit 'Traject naar werk' van 15 februari 2021 te schorsen, heeft hij direct een nieuw verzoek ingediend.

Het nieuwe verzoek

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht

Vaassen, 17 maart 2021

Op 17 maart 2021 heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan op mijn verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening, zaak ARN 21/320 (red. moet zijn: ARN 21/924). Mijn verzoek is afgewezen. Met de uitspraak is een einde gekomen aan de zaak aangezien er geen beroep of verzet tegen mogelijk is.

In plaats daarvan doe ik hierbij een nieuw verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening op grond van de volgende overwegingen.

  1. De voorzieningenrechter heeft zowel tijdens de zitting als in de uitspraak de nadruk gelegd op inhoudelijke beoordeling en gaat voorbij aan mijn argumenten ten aanzien van het spoedeisende karakter. De voorzieningenrechter treedt op deze wijze prematuur in de plaats van het bestuursorgaan en de onafhankelijke bezwarencommissie die het onderliggende bezwaar in behandeling hebben. Deze behandeling van de kwestie kan de zaak anticipatoir beïnvloeden. Het rechtssysteem verzet zich tegen een dergelijke behandeling.

  2. De rechter trekt in zijn uitspraak naar mijn oordeel onvoldoende gevolgen uit de door hem zelf genoemde overwegingen.

  3. Een bestuursorgaan kan zelf beslissen om de uitvoering van een besluit hangende een bezwaar ‘on hold’ te zetten. Te meer als belanghebbende ernstige bezwaargronden aanvoert. Ik kan een concreet voorbeeld noemen waarin een (andere) gemeente daartoe bereid is gebleken. In mijn zaak is er echter sprake van een halsstarrige gemeente en juist in zo’n situatie is de interventie van een voorzieningenrechter van belang om rechtsbescherming van belanghebbende te borgen.Daar waar een bestuursorgaan louter vasthoudt aan spijkerharde uitvoering van de regels die niet noodzakelijkerwijs volgen uit de Participatiewet alsmede uit jurisprudentie ten aanzien van zorgvuldige afweging van belangen bij het voorbereiden en nemen van een besluit, heeft de bestuursrechtspraak de belangrijke functie van bescherming van individuele burgers.

  4. Met de uitspraak brengt de voorzieningenrechter mij in de riskante positie om het aan te laten komen op een maatregel. Het bestuursorgaan kan zich daarbij ook nog eens gesterkt voelen om hiertoe nu dan ook daadwerkelijk over te gaan.

  5. Onverminderd het voorgaande is onverwijlde spoed voor mij niet gelegen in het voorkomen van een maatregel, maar in het door mij niet kunnen voldoen aan de in het bezwaarde besluit opgelegde verplichtingen, niet zijnde geüniformeerde arbeidsverplichtingen. Het is primair aan de behandelaar van het bezwaar (dus niet aan de voorzieningenrechter) om inhoudelijk te beoordelen of mijn argumenten daarbij stand kunnen houden.

Graag zie ik een uitnodiging tegemoet van de rechtbank voor een zitting waarin ik mijn nieuwe verzoek kan toelichten.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder