Mededeling adressering inlichtingen

Bijgewerkt: do 6 mei 2021 - 14:05 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

6 mei 2021 - Na meerdere constateringen en met enkele overwegingen zal Ray Heijder tot nader order niet meer rechtstreeks naar zijn trajectregisseur mailen. Hij doet hierover een schriftelijke mededeling naar gemeente Apeldoorn, de uitvoeringsorganisatie waarbij de trajectregisseur werkt.


Gemeente Apeldoorn
gemeente@apeldoorn.nl

Datum: 6 mei 2021 Onderwerp: mededeling adressering inlichtingen

Geacht college,

Constaterende dat in het plan van aanpak behorende bij het besluit 'Traject naar werk' van 15 februari 2021 niets is vastgelegd over een specifiek e-mailadres waaraan ik gemeente Apeldoorn als uitvoeringsorganisatie voor het uitvoeren van de Participatiewet inlichtingen moet verstrekken;

constaterende dat er in dat plan van aanpak is opgelegd dat ik trajectregisseur [naam trajectregisseur] over een aantal zaken periodiek dien in te lichten;

constaterende dat ik op 5 mei 2021 een klacht heb ingediend tegen de gedragingen van deze trajectregisseur;

constaterende dat de trajectregisseur onrechtmatig handelt, namelijk buiten het besluit van ‘Traject naar werk’ 15 februari 2021, maar voor wat betreft mijn plichten wel appelleert aan het besluit. Voor details: zie mijn aanvraag 'aanvraag bevestiging/wijziging rechtspositie en rechtsverhouding' van 6 mei 2021;

constaterende dat de trajectregisseur een onjuiste uitspraak doet, te weten: “U dient uw sollicitatie activiteiten zoals ook aangegeven in uw ‘traject naar werk’ (PvA) digitaal direct naar mij te sturen.”;

overwegende dat er geen wettelijke bepaling is die (zonder dat dit in een besluit is vastgelegd) oplegt dat het inlichten van een functionaris specifiek via zijn of haar e-mailadres dient te gebeuren;

overwegende dat het inlichten van de uitvoeringsorganisatie gelijk staat aan het inlichten van een individuele functionaris;

overwegende dat ik momenteel geen vertrouwen heb in de zorgvuldigheid en behoorlijkheid van de e-mailcorrespondentie van de trajectregisseur;

het steekproefsgewijs - of op andere wijze - controleren van verrichte sollicitatieactiviteiten;

constaterende dat in de voorbereidende gesprekken voor het besluit niet is gesproken over een controle;

deel ik gemeente Apeldoorn mede dat ik tot nader order met ingang van heden mijn inlichtingen via e-mail zal adresseren aan gemeente@apeldoorn.nl;

spreek ik uit dat ik voor de praktische uitvoerbaarheid bereid ben om in plaats van het algemene adres van gemeente Apeldoorn een – nog aan mij door u bekend te maken – gerichter adres te gebruiken, bijvoorbeeld dat van de Afdeling Loket Sociaal Dienst Maatschappelijke Ondersteuning;

en gaat over tot de orde van de dag,

R.M.F. Heijder
Vaassen