Klacht Rechtbank Gelderland

Bijgewerkt: vr 6 augustus 2021 - 12:42 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

27 juli 2021 - Tijdens de behandeling van (in totaal vier) van mijn verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening door rechtbank Gelderland is er naar mijn oordeel sprake van klachtwaardige gedragingen. Daarom dien ik een klacht in waarbij ik verwijs naar de ‘Klachtenregeling rechtbank Gelderland, publieksvriendelijke versie’ (download pdf)

Door Ray Heijder

Het gaat om een gewenste voorlopige voorziening die de uitvoering schorst van het door mij bestreden besluit 'Uw traject naar werk' van 15 februari 2021.

*** UPDATE 6-8-2021 ***
Reactie op de klacht: President rechtbank Gelderland boos op Ray Heijder?


Klaagschrift
Klaagschrift

Klaagschrift

Vaassen, 27 juli 2021

Met dit klaagschrift klaag ik over gedragingen van rechtbank Gelderland in de periode 16 februari 2021 en heden 27 juli 2021. Dat is de tijdspanne waarbinnen drie verzoeken voorlopige voorziening zijn behandeld (en afgehandeld) en een huidige (vierde) nog in behandeling is.

Het gaat om de zaken: ARN 21/924, ARN 21/1563, ARN 21/1813 en ARN 21/3182.

Mijn klacht ziet niet op de uitspraken en motiveringen van de betrokken voorzieningenrechters (mij is bekend dat de klachtenregeling daar niet voor is), maar op de gedragingen tijdens de behandeling van de verzoeken:

  1. Negeren argumenten belanghebbende
    Naar mijn oordeel zijn bij alle verzoeken cruciale argumenten van mij genegeerd en komen dan ook niet terug in de uitspraken. Zowel niet in mijn voordeel als zelfs niet in mijn nadeel gemotiveerd van de hand gewezen. Ik ben hierdoor mijns inziens benadeeld doordat het wel meenemen van mijn argumenten tot een andere uitspraak had geleid. Dit is dan ook de reden waarom ik tot vier keer toe een verzoek heb ingediend. Naar mijn oordeel is er sprake van onrechtmatigheid als inbreng van een belanghebbende wordt genegeerd.
  2. Te lange doorlooptijd
    Terwijl de voorlopige voorziening ziet op spoedeisend karakter, neemt de rechtbank telkens naar mijn oordeel onnodig lange tijd voor de behandeling van mijn verzoeken. In het bijzonder bij mijn vierde verzoek van 1 juli 2021 (zaak ARN 21/3182) waarbij op 27 juli 2021 (bijna vier weken later) nog steeds geen beweging te zien is, zou toch gelet op de ruime beschikbaarheid van zaakstukken (ook uit de eerdere drie verzoeken) meer tempo mogen worden verwacht.
  3. Schade niet voorkomen
    Ik voer aan dat ik door de uitvoering van het bestreden besluit gedurende de periode waarover deze klacht gaat schade heb opgelopen die ik juist met een voorlopige voorziening had willen voorkomen. De voorlopige voorziening had mij tegen de schade moeten beschermen. Door de klachtwaardige gedragingen heeft rechtbank Gelderland geen bijdrage geleverd aan het voorkomen van schade. Zonder die gedragingen zou de schade zich niet of in mindere mate hebben voorgedaan. Sterker: de rechtbank heeft mij ertoe aangezet om eerst schade op te lopen en in het vooruitzicht gesteld dat ik dan eventueel een voorlopige voorziening kan aanvragen om die schade te beperken. Naar mijn oordeel is er sprake van onrechtmatigheid, schade, causaliteit, relativiteit en toerekenbaarheid.

Met deze klacht - die ik digitaal met DigiD indien - doe ik een beroep op de ‘Klachtenregeling rechtbank Gelderland, publieksvriendelijke versie’.

Vooralsnog wil ik de klachtenregeling de kans geven om de kwestie te kantelen en als dat lukt afzien van het starten van een procedure 'onrechtmatige daad' tegen rechtbank Gelderland.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder