Gemeente Epe kiest voor totale oorlog

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:36 uur

> Start
>
In je hemd staan in de bijstand

19-2-2021 | Ray Heijder is een spoedprocedure gestart (verzoek voorlopige voorziening) om de uitvoering van het in bezwaar bestreden besluit te laten schorsen door de voorzieningenrechter. Vandaag blijkt uit stukken van Rechtbank Gelderland dat gemeente Epe (voor de zoveelste keer) samen met gemeente Apeldoorn kiest voor de totale oorlog.

Rechtbank Gelderland heeft besloten om het verzoek om een voorlopige voorziening te behandelen op de zitting van 25 februari 2021. Op die dag stond voor Ray Heijder al de behandeling voor een ander verzoek om een voorlopige voorziening gepland alsmede de behandeling van een beroep. Drie zaken in één zitting dus!

Ray Heijder neemt zich uitdrukkelijk voor om de rechter speciaal te wijzen op de abjecte en infame houding van gemeente Epe die kiest voor een zwaardere weg dan beslist noodzakelijk. Alleen dat al gaat voorbij aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Wat had gemeente Epe kunnen doen?

Als een belanghebbende een bezwaar indient tegen een besluit, is dat omdat deze het niet eens is met de beslissing van een bestuursorgaan. Het primaire doel van een bezwaar is dat burger en bestuursorgaan (zoals een gemeente) dichter tot elkaar komen.

Als gemeente Epe zich behoorlijk zou opstellen naar Ray Heijder met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (waaronder het zorgvuldigheidsbeginsel en het beginsel van fair play), zou ze ervoor kiezen om in te stemmen met het schorsen van het besluit. Zeker tegen het licht van de lange historie alsmede alle feiten en omstandigheden rond belanghebbende.

Maar Epe wil de totale oorlog!

Gemeente Epe kiest blijkens de stukken van Rechtbank Gelderland voor de totale oorlog. Zij gaf namelijk louter gehoor aan het verzoek van de rechtbank om op de zaak betrekking hebbende stukken toe te zenden. Als het bestuursorgaan voor een behoorlijke weg had willen gaan, had direct tegen Rechtbank Gelderland kunnen worden bericht dat de gemeente wil meewerken aan schorsing. Het verzoek aan de voorzieningenrechter kon dan worden ingetrokken en daarmee kon het toezenden van de stukken achterwege blijven.

Meewerken is mogelijk

Ray Heijder weet dat de mildere weg mogelijk is. Hij is als juridisch adviseur betrokken bij een vergelijkbare zaak van een belanghebbende in een andere Gelderse gemeente. Daarbij werkt het bestuursorgaan wel mee aan het schorsen van een besluit hangende bezwaar en beroep en bleek de aangevraagde voorlopige voorziening via dezelfde rechtbank niet meer noodzakelijk.

Maar voor het avontuur hier op Burgerheid.nl is de keuze van gemeente Epe voor de totale oorlog wel interessant!