Bezwaar weigering besluit m.b.t. rechtspositie/rechtsverhouding

Bijgewerkt: vr 10 september 2021 - 13:35 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand
> Onrechtmatige controle

De gemeente weigert een besluit te nemen op de aanvraag van Ray Heijder. Dit staat wettelijk gelijk aan het nemen van een besluit. Daardoor kan er in bezwaar worden gegaan.


Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders
Postbus 600
8160 AP EPE

Vaassen, 4 juni 2021

Onderwerp: bezwaar weigering besluit mbt bevestiging/wijziging rechtspositie en rechtsverhouding

Geacht college,

Op 5 mei 2021 heb ik de aanvraag ‘Aanvraag bevestiging/wijziging rechtspositie en rechtsverhouding’ bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe ingediend. Op 19 mei 2021 heeft het Team Participatie gemeente Epe aan mij meegedeeld dat de aanvraag ter afhandeling is doorgestuurd naar gemeente Apeldoorn. Het bestuursorgaan volgde hiermee de juiste en reguliere procedure.

Op 3 juni 2021 heeft gemeente Apeldoorn mij een brief gestuurd met de mededeling dat er niet op mijn verzoek zal worden ingegaan. Dit komt neer op een schriftelijke weigering tot het nemen van een besluit. Hiertegen staat de mogelijkheid van bezwaar open.

Ik, R.M.F. Heijder, wonende [adres] in Vaassen, kan mij niet verenigen met het besluit van 3 juni 2021 met kenmerk 220022202/232/ en onderwerp ‘Uw verzoek tot besluit in het kader van rechtpositie en rechtsverhouding’ en ga er tegen in bezwaar.

Bezwaargrond
Naar mijn oordeel kan de stelling van het bestuursorgaan dat er geen apart besluit behoeft te worden genomen omdat mijn rechtspositie en rechtsverhouding uit de wet zouden blijken geen standhouden. Dat gevolg is er namelijk meestal of anders altijd. Toch neemt het bestuursorgaan afzonderlijke besluiten zoals het uitvoeringsbesluit ‘Uw traject naar werk’ van 15 februari 2021. Daarin zijn zaken vastgelegd die van invloed zijn op mijn recht, rechtspositie en rechtspositie (die inderdaad uit de wet voortvloeien).

Mijn aanvraag van 5 mei 2021 ziet echter op zaken die niet zijn vastgelegd in dat besluit of in enig ander besluit, maar waaraan uitvoeringsorganisatie gemeente Apeldoorn in opdracht van gemeente Epe wel uitvoering geeft. Dergelijke uitvoering – zoals in mijn primaire aanvraag benoemd – buiten het besluit om is onrechtmatig.

Procesbelang
Met dit bezwaar wil ik bereiken dat de schriftelijke weigering een besluit te nemen door het bestuursorgaan wordt herzien en dat er alsnog een besluit wordt genomen op mijn primaire aanvraag.

Tevens eis ik dat gemeente Apeldoorn uitvoering buiten enig besluit om staakt.

Een alternatief kan wellicht zijn het uitbreiden van het besluit van 15 februari 2021, maar hierbij dient het bestuursorgaan er wel rekening mee te houden dat het sinds 16 februari 2016 bezwaard is.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder