Bezwaar weigering besluit m.b.t. Lucrato

Bijgewerkt: vr 10 september 2021 - 10:42 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand
> Weigering Lucrato/vervangende inzet

De gemeente weigert in een brief een besluit te nemen op een aanvraag van Ray Heijder. Dit staat wettelijk gelijk aan het nemen van een besluit. Daardoor kan er in bezwaar worden gegaan. En zo geschiedde...

  1. Op 29 juli 2021 is er een beslissing op het bezwaarschrift.
  2. Op 9 september 2021 is Ray tegen die beslissing in beroep gegaan.

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders
Postbus 600
8160 AP EPE

Vaassen, 4 juni 2021

Onderwerp: bezwaar weigering besluit m.b.t. Lucrato

Geacht college,

Op 14 mei 2021 heb ik de aanvraag ‘Aanvraag besluit over weigering Lucrato’ bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe ingediend. Op 18 mei 2021 heeft het Team Participatie gemeente Epe aan mij meegedeeld dat de aanvraag ter afhandeling is doorgestuurd naar gemeente Apeldoorn. Het bestuursorgaan volgde hiermee de juiste en reguliere procedure.
Op 4 juni 2021 (dagtekening 3 juni 2021) heeft gemeente Apeldoorn mij een brief gestuurd met de mededeling dat er niet op mijn verzoek zal worden ingegaan. Dit komt neer op een weigering tot het nemen van een besluit. Uit de brief blijkt dat gemeente Epe zich aan de inhoud ervan conformeert.

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt over de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep dat het schriftelijk weigeren een besluit te nemen gelijk staat aan het nemen van een besluit. Tegen een schriftelijke weigering een besluit te nemen staat daarom de mogelijkheid van bezwaar open.

Mocht het bestuursorgaan niet hebben bedoeld om een besluit te weigeren, maar om de aanvraag af te wijzen – wat naar mijn oordeel niet valt op te maken uit de brief, alleen al door het ontbreken van de rechtsmiddelenclausule – dan is het een voor bezwaar vatbaar besluit.

Ik, R.M.F. Heijder, wonende [adres] Vaassen, kan mij niet verenigen met het besluit van 3 juni 2021 met kenmerk 220022202/232/ en onderwerp ‘Uw verzoek tot besluit in het kader weigering Lucrato en vervangende inzet’ en ga er tegen in bezwaar.

Bezwaargrond
Naar mijn oordeel kan de stelling van het bestuursorgaan dat er geen apart besluit genomen behoeft te worden over vervangende inzet van de trajectregisseur wegens een weigering van werkbedrijf Lucrato geen standhouden. De beslissing om die vervangende inzet door te voeren, is gericht op een beoogd rechtsgevolg, te weten het wijzigen van mijn recht, rechtspositie en/of rechtsverhouding. Deze beslissing moet kunnen worden getoetst op rechtmatigheid waarbij in elk geval het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel zoals vastgelegd in de Awb in het geding zijn. Het besluit waar ik op 14 mei 2021 om heb verzocht, moet die toetsing op rechtmatigheid mogelijk maken.

Procesbelang
Met dit bezwaar wil ik bereiken dat de schriftelijke weigering een besluit te nemen door het bestuursorgaan wordt herzien en dat er alsnog een besluit wordt genomen op mijn primaire aanvraag.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder


De brief van de gemeente