Bezwaar tegen afwijzing bijzondere bijstand

Bijgewerkt: za 18 september 2021 - 13:40 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Gemeente Epe wijst in samenwerking met gemeente Apeldoorn een aanvraag bijzondere bijstand van Ray Heijder voor het betalen van griffierecht aan de rechtbank af. Als reden voor de afwijzing voert de gemeente aan dat belanghebbende misbruik maakt van zijn recht door het voeren van onnodige procedures.

Ray Heijder is het hier niet mee eens. De beschuldiging is niet alleen bestuursrechtelijk onrechtmatig, maar ook vals en is daarmee een onrechtmatige daad.

Hij is in bezwaar gegaan. Het zaaknummer dat werd toegewezen is 354061.

Op 18 september 2021 de brief 'Perverse uitspraak/beslissing rechtbank/gemeente' toegevoegd aan het bezwaardossier.


Bezwaarschrift

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders
Postbus 600
8161 AP Epe

Vaassen, 15 september 2021

Geacht college,

Op 14 september 2021 heeft u met de beschikking ingevolge de Participatiewet met kenmerk 1692104/220022202/BB/232 het besluit genomen om mijn aanvraag bijzondere bijstand van 29 augustus 2021 af te wijzen. Als reden voert u aan dat ik misbruik maak van mijn recht door het voeren van onnodige procedures.

Ik, Ray Heijder wonende aan de [...] ga hierbij in bezwaar tegen uw besluit.

De grond voor mijn bezwaar, is dat ik het niet eens ben met uw bewering en beschuldiging dat ik misbruik maak van mijn recht op bijzondere bijstand. Ik voer alleen nodige procedures.

Het college is niet of onvoldoende toegekomen aan het onderbouwen van deze bewering en beschuldiging. In de beschikking wordt niet concreet genoeg gemaakt wat het veronderstelde misbruik inhoudt. Het louter stellen dat ik onnodige procedures voer en daarvoor verwijzen naar een ongefundeerde mening van een voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland is onvoldoende.

Het college van gemeente Epe heeft een eigen verantwoordelijkheid bij het beoordelen van de noodzaak van de procedures die ik voer. Er kan niet worden verscholen achter de uitspraak van een voorzieningenrechter. Daarbij moet worden opgemerkt dat het college zelf tegenpartij is in de procedures die ik voer waardoor het de vraag is of er überhaupt sprake kan zijn van een onafhankelijke beoordeling.

Ik wijs u erop dat naar mijn oordeel de voorzieningenrechter zich in de uitspraak waar u naar verwijst schuldig heeft gemaakt aan een onrechtmatige daad door mij vals te beschuldigen en mijn rechtsgang te belemmeren (obstructie). Hier ga ik nog juridische stappen tegen ondernemen. Ik waarschuw het college van gemeente Epe voor verwijtbare medeplichtigheid aan deze onrechtmatige daad van Rechtbank Gelderland wanneer de aangehaalde uitspraak van de voorzieningenrechter wordt meegewogen in het besluit op mijn aanvraag bijzondere bijstand.

Ik adviseer het college om het besluit te wijzigen en mij de bijzondere bijstand van € 49,- alsnog te verlenen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder