Aanvraag inzage begeleiding Participatiewet

Bijgewerkt: ma 12 juli 2021 - 10:00 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

Ray Heijder wil precies weten welke inspanningen gemeente Epe de afgelopen vijf jaar heeft gedaan voor de begeleiding bij zijn - overigens nog niet behaalde - arbeidsinschakeling.

Daarvoor diende hij een aanvraag (zaaknummer 323152) in om inzage in documenten te krijgen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).


Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders
Postbus 600
8160 AP Epe

Onderwerp: aanvraag inzage begeleiding Participatiewet

Datum: 12 juli 2021

Geacht college,

Hierbij doe ik bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe een aanvraag in de zin van artikel 1:3 derde lid Algemene wet bestuursrecht inhoudende een verzoek om een besluit te nemen.

Constaterende dat ik sinds 31 augustus 2016 recht heb op een algemene bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet;

overwegende dat het college van gemeente Epe aan personen die algemene bijstand ontvangen een voorziening kan aanbieden – indien dat noodzakelijk wordt geacht – die ziet op het begeleiden van belanghebbende bij arbeidsinschakeling;

verzoek ik het college van gemeente Epe om mij inzage te verstrekken in ALLE documenten van de periode 31 augustus 2016 tot heden die betrekking hebben op aan mij aangeboden begeleiding bij arbeidsinschakeling;

spreek ik uit dat tot die documenten in elk geval behoren:

  1. interne rapportages met meningen, indrukken en conclusies aangaande de begeleiding bij arbeidsinschakeling;
  2. stukken waaruit zowel kwalitatief als kwantitatief blijkt welke concrete begeleiding de gemeente heeft geleverd (denk aan toegezonden vacatures, adviezen en dergelijke);
  3. ambtelijke overwegingen die zien op het aanbieden en onthouden van begeleiding bij arbeidsinschakeling;

spreek ik uit dat de inzage uitsluitsel moet gaan geven in welke mate het college zich in de periode van 31 augustus 2016 tot heden heeft ingespannen voor mijn – overigens nog niet behaalde – arbeidsinschakeling en dat om dit te kunnen bereiken de inzage volledig dient te zijn;

en gaat over tot de orde van de dag,

R.M.F. Heijder
Vaassen