Aanvraag bevestiging/wijziging rechtspositie en rechtsverhouding

Bijgewerkt: vr 10 september 2021 - 13:33 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand
> Onrechtmatige controle

Ray Heijder reageert met een aanvraag op het buiten een liggend besluit handelen door zijn trajectregisseur. Het overgaan tot controles – daar waar dit eerder niet gebeurde en niet in een besluit werd vastgelegd – betreft wijziging van zijn rechtspositie en rechtsverhouding, wat is te zien als het tot stand komen van een beoogd rechtsgevolg.

Inmiddels heeft de gemeente op 3 juni 2021 geweigerd een besluit te nemen. Omdat zo'n weigering gelijk staat aan het nemen van een besluit kon Ray in bezwaar gaan en aldus geschiedde.


Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders
Postbus 600
8160 AP Epe

Onderwerp: aanvraag bevestiging/wijziging rechtspositie en rechtsverhouding

Datum: 5 mei 2021

Geacht college,

Hierbij doe ik bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe een aanvraag in de zin van artikel 1:3 derde lid Algemene wet bestuursrecht inhoudende een verzoek om een besluit te nemen.

Constaterende dat in het plan van aanpak behorende bij het besluit 'Traject naar werk' van 15 februari 2021 bij de  verantwoordelijkheden van Loket sociaal niets is vastgelegd over het steekproefsgewijs - of op andere wijze - controleren van verrichte sollicitatieactiviteiten;

constaterende dat in de voorbereidende gesprekken voor het besluit niet is gesproken over een controle;

constaterende dat in het plan van aanpak behorende bij het besluit niet om bewijsstukken van de sollicitatieactiviteiten wordt gevraagd;

constaterende dat tijdens de voorbereiding van het besluit is bepaald dat de trajectregisseur uitsluitend een rol is toewezen op het vlak van doelmatigheid;

constaterende dat de trajectregisseur bij de uitvoering van het besluit desondanks controlerende handelingen verricht (ofwel buiten het besluit treedt);

constaterende dat de trajectregisseur de methodiek van steekproefsgewijze controle beweert te hanteren;

overwegende dat handelingen van een bestuursorgaan en van gemandateerde functionarissen ingezet onder verantwoordelijkheid van dat bestuursorgaan transparant en controleerbaar dienen te zijn;

overwegende dat de wijze van controle aan wettelijke eisen en aan algemene beginselen van behoorlijk bestuur dient te voldoen;

overwegende dat er in beginsel sprake moet zijn van een generieke werkwijze voor alle leden van een doelgroep, maar als het bestuursorgaan maatwerk nodig acht, dit gemotiveerd bij besluit dient te worden vastgelegd;

overwegende dat het overgaan tot controles – daar waar dit eerder niet gebeurde en niet in een besluit werd vastgelegd – een wijziging van mijn rechtspositie en rechtsverhouding betreft, wat is te zien als het tot stand komen van een beoogd rechtsgevolg;

verzoek ik gemeente Epe mijn rechtspositie en mijn rechtsverhouding bij voor bezwaar vatbaar besluit te bevestigen of te wijzigen;

spreek ik uit dat dit verzoek om een (afzonderlijk) besluit te nemen gerechtvaardigd is nu het beoogde rechtsgevolg niet met het eerdere besluit 'Traject naar werk' van 15 februari 2021 is bereikt;

spreek ik uit dat uit het besluit dient te blijken waarom het bestuursorgaan het noodzakelijk acht dat mijn sollicitatieactiviteiten steekproefsgewijs worden gecontroleerd;

spreek ik uit dat het besluit de steekproefcontroles en wijze van vastlegging van het resultaat daarvan zowel kwantitatief en kwalitatief dient te beschrijven;

spreek ik uit dat ik moet kunnen toetsen dat controles zonder vooringenomenheid en profilering worden uitgevoerd;

spreek ik uit dat in het besluit dient te zijn vastgelegd welke functionaris de controle zal uitvoeren en waarom;

spreek ik uit dat belangenverstrengeling tussen doelmatigheid en rechtmatigheid moet worden vermeden teneinde het primaire doel – zijnde ondersteuning bij arbeidsinschakeling – niet in gevaar komt;

spreek ik uit dat het besluit dient te bepalen dat ik over elke steekproef schriftelijk inhoudelijk zal worden geïnformeerd;

spreek ik uit dat het besluit dient te beschrijven hoe de vastlegging van de uitkomsten van elke steekproef plaatsvindt en of hierbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheid van het uitoefenen van privacyrechten op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming;

spreek ik tot slot uit dat vastlegging ook van belang is om eventuele soepele overdracht van mijn casus bij vervanging van de trajectregisseur te borgen;

en gaat over tot de orde van de dag,

R.M.F. Heijder
Vaassen