Aanvraag besluit over weigering Lucrato

Bijgewerkt: vr 10 september 2021 - 12:06 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand
> Weigering Lucrato/vervangende inzet

Het kabbelt al een geruime tijd voort dat werkbedrijf Lucrato Apeldoorn weigert om Ray Heijder te ondersteunen bij arbeidsinschakeling. Daar moet nu maar eens een fatsoenlijk voor bezwaar vatbaar besluit voor worden afgegeven door gemeente Epe.

Inmiddels heeft de gemeente op 3 juni 2021 (dagtekening 4 juni 2021) geweigerd een besluit te nemen. Omdat zo'n weigering gelijk staat aan het nemen van een besluit kon Ray in bezwaar gaan en aldus geschiedde.

Verder is er de gemeente in gebreke gesteld en is in bezwaar gegaan tegen de reactie hierop.


Aanvraag

Gemeente Epe
t.a.v. college van burgemeester en wethouders
Postbus 600
8160 AP Epe

Onderwerp: Besluit weigering Lucrato en vervangende inzet

AANVRAAG AWB ARTIKEL 1:3 DERDE LID

Datum: 14 mei 2021

Geacht college,

Constaterende dat ik, Raymond Michel François Heijder wonende aan de [woonadres] te Vaassen op 13 april 2021 een bijstandsuitkering ontvang op grond van de Participatiewet;

constaterende dat door gemeente Apeldoorn in opdracht van gemeente Epe is vastgesteld dat ik in aanmerking kom voor bemiddeling naar arbeid, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een voorziening als bedoeld in Participatiewet artikel 7, eerste lid, onderdeel a;

constaterende dat voor bemiddeling naar arbeid voor belanghebbenden woonachtig binnen gemeente Epe werkbedrijf Lucrato Apeldoorn wordt ingezet;

constaterende dat volgens de bewering van gemeente Apeldoorn werkbedrijf Lucrato mij weigert te ondersteunen;

constaterende dat gemeente Apeldoorn ter compensatie daarvan trajectregisseur de heer [naam trajectregisseur] van Afdeling Loket Sociaal Dienst Maatschappelijke Ondersteuning heeft aangewezen de rol van werkbedrijf Lucrato over te nemen;

overwegende dat het toepassen van een uitzondering zoals hiervoor geconstateerd duidt op een beslissing die mijn recht, rechtspositie en rechtsverhouding wijzigt;

overwegende dat het nemen van een beslissing die het recht, de rechtspositie en de rechtsverhouding van een belanghebbende wijzigt een publiekrechtelijke handeling gericht op een beoogd rechtsgevolg is;

overwegende dat het nemen van een dergelijke beslissing een voor bezwaar vatbaar besluit vereist;

verzoek ik het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe een besluit te nemen over de geweigerde inzet van werkbedrijf Lucrato Apeldoorn bij mijn ondersteuning bij arbeidsinschakeling en de vervangende inzet van de trajectregisseur;

spreek ik uit dat uit het besluit moet blijken dat de beslissing zorgvuldig is voorbereid;

spreek ik uit dat uit het besluit moet blijken dat aan belangenafweging is toegekomen;

spreek ik uit dat het besluit blijk moet geven van een deugdelijke motivering;

spreek ik tot slot uit dat het bestuursorgaan overigens niet verplicht is de ondersteuning in de vorm van bemiddeling te leveren en derhalve de naar mijn oordeel onrechtmatige en tekortschietende inzet van de trajectregisseur kan staken;

en ga ik over tot de orde van de dag.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen