En maar wéér een klacht tegen die trajectregisseur

Bijgewerkt: vr 3 september 2021 - 12:36 uur

> Start
> In je hemd staan in de bijstand

3 september 2021 - De trajectregisseur geeft naar het oordeel van Ray Heijder onbehoorlijk uitvoering aan het trajectbesluit 'Uw traject naar werk'. Onbehoorlijk handelen staat open voor het indienen van een klacht op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

De trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn is - waarschijnlijk onder druk van de afdeling juridische zaken - wederom overijverig op de verkeerde manier.


De klacht

Gemeente Epe
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 600
8160 AP Epe

Onderwerp: klacht onbehoorlijk uitvoeren trajectbesluit

Datum: 3 september 2021

Geachte klachtencoördinator,

Hierbij dien ik een klacht in tegen de heer [...], team Trajectregie, Afdeling Loket Sociaal, Dienst Maatschappelijke Ondersteuning wegens het onbehoorlijk uitvoering geven aan het trajectbesluit van 15 februari 2021.

Het gaat om het tegenwerken van doelmatigheid en het naar mijn oordeel wederom voorsorteren op maatregelen in de zin van rechtmatigheid door de trajectregisseur, nota bene terwijl er bij de teamleiding trajectregie het plan uitstaat om met mij en het Meldpunt Sociaal van gemeente Apeldoorn in gesprek te gaan voor probleemverkenning- en oplossing juist met betrekking tot wrijving ten aanzien van doelmatigheid/rechtmatigheid.

Saillant detail is dat de evaluatiegesprekken die zien op doelmatigheid en substantieel onderdeel uitmaken van het trajectbesluit zijn opgeschort.

Directe aanleiding voor deze klacht is de e-mail van de trajectregisseur waarin hij mij willens en wetens opdraagt om te solliciteren op arbeid die niet passend is. De Participatiewet verplicht niet tot het verkrijgen, aanvaarden en behouden van een dergelijke vorm van arbeid.

Ik verzoek u om mijn klacht in behandeling te nemen overeenkomstig de bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder
Vaassen