Gemeente Epe laten ingrijpen bij gemeente Apeldoorn

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:54 uur

> Start
> Bestrijding van ambtenarenleugens
> Ambtenarenleugens aanpakken

Na het aantreffen van de zoveelste verdraaiing van feiten in de week van 9 februari 2021, is Ray Heijder het een beetje zat. Hij besluit om het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe nog één keer te vragen om in te grijpen bij gemeente Apeldoorn.

De onderstaande brief van 19 februari 2021 staat onder de titel 'Laatste verzoek tot interventie door gemeente Epe' ook bij het andere burgerexperiment 'In je hemd staan in de bijstand'.

Laatste verzoek tot interventie

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 19 februari 2021

Onderwerp: Laatste verzoek tot interventie

Geacht college,

Constaterende dat in opdracht van het college van gemeente Epe er deze week wederom door uw opdrachtnemer gemeente Apeldoorn door mij onomstotelijk te bewijzen onacceptabele feitelijke handelingen (menselijke handelingen met niet-beoogd rechtsgevolg) zijn gepleegd jegens mij bij de uitvoering van de Participatiewet,

u in herinnering brengende dat ik meermalen direct in brieven alsmede indirect middels klachten, bezwaren en beroepen heb getracht de onrechtmatige overheidsdaad van gemeente Apeldoorn door uw college te laten beëindigen,

wijzende op het langdurige karakter (bijna vijf jaar) van de voortdurende onrechtmatige overheidsdaad door gemeente Apeldoorn jegens mij,

erop beroepende dat uw college eindverantwoordelijk is omdat ik inwoner van gemeente Epe ben,

verzoek ik u voor de laatste maal tot interventie, thans tot spoedinterventie.

Ik verwacht van het college dat deze interventie derhalve per omgaande wordt gedaan, aantoonbaar zal zijn en er in elk geval toe zal leiden dat gemeente Apeldoorn:

  1. de onrechtmatige overheidsdaad jegens mij definitief staakt;
  2. tot nader order door gemeente Epe ‘on hold’ wordt gezet voor wat betreft de uitvoering jegens mij middels het schorsen hangende het bezwaar van het besluit ‘Traject naar werk’ van 15 februari 2021. Te meer omdat ook tijdens de voorbereiding van dit bestreden besluit onacceptabele feitelijke handelingen zijn gepleegd.

Voor schorsing van het bestreden heb ik ook – zoals bij u bekend – om een voorlopige voorziening bij Rechtbank Gelderland verzocht.

Tevens verwacht ik van het college dat het alle tot nu toe (sinds maart 2016) gepleegde onacceptabele feitelijke handelingen in kaart brengt en onderzoekt in hoeverre ik in mijn rechten ben aangetast. Ik ben bereid hieraan volle medewerking te verlenen. Vanzelfsprekend zal dat uiteindelijk moeten leiden tot compensatie en herstel.

Ik zal er geen genoegen mee nemen wanneer u mijn verzoek doorstuurt voor behandeling naar gemeente Apeldoorn.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder