Awb – H6 – Afd. 6.2 – Artikel 6:4

Update: vr 4 september 2020 - 01:42 uur

Awb > H6 > Afd. 6:2

Artikel 6:4

1. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

2. Het instellen van administratief beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan.

3. Het instellen van beroep bij een bestuursrechter geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij die rechter.

Commentaar

In dit artikel wordt bepaald op welke wijze je een bezwaar of beroep aanhangig maakt.

Je moet je het bezwaar- of beroepschrift indienen bij het orgaan dat erop moet beslissen:

  • Bij bezwaar is het vereist dat je jouw bezwaarschrift indient bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft, het zogenaamde primair beslissende orgaan.
  • Een administratief beroep∗¹ dien je in bij het bevoegde beroepsorgaan. Het is een soort bezwaar.
  • Het instellen van beroep bij een bestuursrechter (ander woord: administratieve rechter) moet je doen door het indienen van een beroepsschrift bij de bevoegde rechter.

Overigens zul je waarschijnlijk niet zelf hoeven na te denken of je in bezwaar of (administratief) beroep moet gaan. Op een besluit moet namelijk staan wat je kunt doen als je het er niet mee eens bent.


∗¹ administratief beroep

Administratief beroep komt slechts bij uitzondering voor (normaliter is bezwaar de weg). Het geeft een mogelijkheid om tegen bepaalde besluiten van een bestuursorgaan op te komen bij een ander bestuursorgaan dan het primair beslissend orgaan. Administratief beroep is mogelijk voor situaties waarvoor dat wettelijk is vastgelegd.

  • Bezwaar wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat de beslissing nam, administratief beroep bij een ander bestuursorgaan.
  • Een administratief beroep wordt bij een (ander) bestuursorgaan ingediend en een beroep bij de rechter.

Op een besluit op een administratief beroep is geen bezwaar mogelijk.

Wel kan er beroep bij de rechter worden ingesteld tegen een besluit dat op administratief beroep is genomen. Maar let op:

  • Onderdelen van het besluit waartegen je in het administratief beroep niet bent opgekomen, kun je niet meer aanvoeren in beroep.
  • Beroep bij de rechter is niet mogelijk als je niet eerst administratief beroep is ingesteld terwijl dat wel mogelijk was.

Voorbeelden van administratief beroep:

  • Een administratief beroep kan worden ingesteld tegen beslissingen van de Commissie voor de examens of van examinatoren, bijvoorbeeld tentamenuitslagen/vrijstellingsbeslissingen en overige beslissingen over verzoeken om vrijstelling of toelating tot een wo-masteropleiding.
  • Ben je het niet eens met een verkeersboete, dan kun je daartegen beroep aantekenen bij de officier van justitie. Omdat de boete niet is opgelegd door de officier van justitie, maar door een agent of een handhaver, is sprake van administratief beroep.
  • Als je het niet eens bent met de beslissing van de invorderingsambtenaar op jouw verzoek tot kwijtschelding van gemeentebelastingen, richt je een administratief beroep aan het college van burgemeester en wethouders van jouw gemeente. Dat is een bestuursorgaan. De invorderingsambtenaar is ook een bestuursorgaan.