Gemeente Epe weigert verzoek als aanvraag

Bijgewerkt: di 27 juli 2021 - 14:59 uur

> Start
> AVG-verzoeken in de praktijk

Dit praktijkvoorbeeld is een illustratie van de verdeeldheid tussen een burger en een gemeente bij het vraagstuk 'wat is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?'

weigeren aanvraag
Gemeente Epe weigert aanvraag

We volgen een zaak waarbij gemeente Epe stelt dat de aanvrager geen verzoek heeft gedaan om een bestuursrechtelijk besluit te nemen, maar een verzoek tot het verrichten van een feitelijke handeling, namelijk het verschaffen van informatie.

Als er geen sprake is van een aanvraag in de zin van de Awb, zijn de bestuursrechtelijke bepalingen over een besluit, ingebrekestelling, bezwaar en beroep niet van toepassing.

Daarom is het voor de belanghebbende om te beginnen van belang om erkenning van de aanvraag te krijgen als aanvraag in de zin van de Awb.

Het proces loopt nog. Hieronder de processtappen tot nu toe. Aan het einde van deze pagina staan alle zaakstukken die tot nu toe zijn ontstaan.


Overzicht processtappen

  1. 16-02-2021 | Aanvraag
  2. 02-06-2021 | Reactie op aanvraag (geen besluit)
  3. 17-06-2021 | Ingebrekestelling
  4. 17-06-2021 | Ontvangstbevestiging ingebrekestelling
  5. 28-06-2021 | Besluit op de ingebrekestelling
  6. 27-07-2021 | Bezwaar tegen besluit op de ingebrekestelling

Volgende stap: beroep 'niet tijdig beslissen' bij Rechtbank Gelderland.


Aanvraag met een beroep op de AVG

Op 16 maart 2021 heeft de belanghebbende een aanvraag gedaan op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met de aanvraag vraagt hij om een bevestiging van zijn rechtspositie.

Een besluit wordt volgens de Awb genomen als er sprake is van een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling. Daarbij moet er een beoogd rechtsgevolg zijn: er moet sprake zijn van het ontstaan, wijzigen en/of beëindigen van een recht, rechtspositie en/of rechtsverhouding.

Zaaknummer aanvraag:  279666


Reactie op aanvraag (geen besluit)

Op 2 juni 2021 stuurt gemeente Epe een brief met een reactie naar belanghebbende. Het eerste wat opvalt, is dat de reactie na tweeënhalf maanden veel te laat is. Belanghebbende heeft echter eerder al (mondeling) ingestemd met een langere termijn.

In de brief stelt gemeente Epe dat belanghebbende geen aanvraag heeft gedaan, maar een informatieverzoek met vragen over de verwerkingswijze van persoonsgegevens. Hierbij gaat de gemeente er ten onrechte van uit dat belanghebbende om algemene (generieke) informatie vraagt. Belanghebbende vraagt echter om de verwerkingswijze van persoonsgegevens die specifiek voor hem gelden. Hiermee is er geen sprake van een informatieverzoek meer, maar van een verzoek om bevestiging van een rechtspositie, een aanvraag dus.

In de brief beantwoordt de vragen gemeente op een algemeen (generiek, niet-persoonsgebonden) niveau.


Ingebrekestelling

Aangezien de reactie van 2 juni 2021 geen besluit is, is er geen besluit en is belanghebbende van oordeel dat hij gemeente Epe in gebreke kan stellen. Belanghebbende stuurt op 17 juni 2021 de ingebrekestelling naar gemeente Epe. Op dezelfde dag verstuurt de gemeente een ontvangstbevestiging.

Zaaknummer ingebrekestelling: 315755


Reactie op de ingebrekestelling

Gemeente Epe reageert op 28 juni 2021 op de ingebrekestelling en beweert dat het niet mogelijk is om haar in gebreke te stellen omdat er geen sprake is van een aanvraag in de zin van de Awb.


In bezwaar tegen de reactie op de ingebrekestelling

Een schriftelijke beslissing op een ontvangen ingebrekestelling is een besluit in de zin van de Awb waartegen bezwaar en beroep open staan. Belanghebbende gaat op 27 juli 2021 in bezwaar tegen de reactie op de ingebrekestelling.

Zaaknummer bezwaar: 329194


Actiepunt: in beroep bij de rechtbank gaan

Belanghebbende zal ook nog een beroep 'niet tijdig beslissen door een overheidsorganisatie' indienen bij Rechtbank Gelderland. Zo'n beroep kan worden ingediend als een bestuursorgaan binnen twee weken na een ingebrekestelling nog steeds geen beslissing op een aanvraag neemt.


Zaakstukken

Hieronder alle tot nu toe op de zaak betrekking hebbende stukken.

AANVRAAG

Aanvraag


REACTIE GEMEENTE (GEEN BESLUIT)

Reactie
Reactie


INGEBREKESTELLING

Ingebrekestelling


ONTVANGSTBEVESTIGING INGEBREKESTELLING

Ontvangstbevestiging


REACTIE GEMEENTE OP INGEBREKESTELLING

Reactie op ingebrekestelling


BEZWAAR

Bezwaar