Bezwaar tegen onmogelijk besluit

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:46 uur

> Start
> AO & IC + AVG
> Gemeente Epe stribbelt onnodig tegen
> Parallelle actie: rectificatieverzoek

18 februari 2021 - Op 17 februari 2021 heeft gemeente Epe een gehaast onmogelijk besluit genomen. Ray Heijder gaat er voor de zekerheid tegen in bezwaar bij gemeente Epe. Het krijgt zaaknummer 257611.

*** LET OP ***
Dit bezwaar is inmiddels weer ingetrokken!

Bezwaarschrift

Gemeente Epe

College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 18 februari 2021

Onderwerp: bezwaar tegen besluit rectificatieverzoek

Geacht college,

Op 17 februari 2021 heeft u een beslissing genomen op mijn aanvraag van 2 december 2020 met zaaknummer 223390 en aan mij, R.M.F. Heijder wonende [adres] in Vaassen, bekendgemaakt bij besluit met het zaaknummer als kenmerk.

Ik ga tegen dit besluit digitaal in bezwaar via Epe.nl.

Bezwaargronden
Ik kan mij vanwege de volgende gronden niet verenigen met het bestreden besluit:

  1. 1. In het besluit staat dat volgens de Autoriteit Persoonsgegevens geen rectificatie gevraagd kan worden als men het niet eens is met een professionele indruk, mening of conclusie. Het besluit mist een vermelding naar de specifieke bron voor deze bewering. De Autoriteit Persoonsgegevens is daarbij ook nog eens geen wetgever. Het besluit geeft geen wettelijke grondslag (wetsartikel) voor de bewering. Met dit bezwaar wil ik bereiken dat bronvermelding en verwijzing naar een specifiek wetsartikel in voldoende mate aan het besluit worden toegevoegd.
  2. 2. Het besluit wekt ten onrechte de indruk dat ik met mijn rectificatieverzoek een mening probeer in te brengen. Mijn doel is het laten rectificeren van aantoonbare, feitelijke onjuistheden. Professionele indrukken, meningen of conclusies zijn niet mijn primaire zorg.
  3. 3. Ik bezwaar tevens de tegenwerking – of zoals ik het zie obstructie van de rechtsgang – door het bestuursorgaan bij de benodigde inzage. De strenge lockdown wordt hierbij misbruikt als reden voor het uitstellen van een fysieke afspraak. Ik wijs er hierbij op dat er fysieke afspraken zijn waarbij gemeente Epe en gemeente Apeldoorn het argument van de lockdown kennelijk niet hoeven aan te wenden. Ik noem twee voorbeelden: hoorzitting met de bezwaarschriftencommissie op het gemeentehuis in Epe op 23 februari 2021 en een reeds plaatsgevonden gesprek met de trajectregisseur werk en inkomen op 9 februari 2021 op het gemeentehuis in Apeldoorn.
    Ik stel vast dat het bestuursorgaan geen aandacht schenkt aan mijn opmerking dat eenvoudigweg alsnog een kopie van het te rectificeren stuk aan mij kan worden verstrekt om de problemen rond inzage op het gemeentehuis te omzeilen. Nergens blijkt uit dat hiervoor belemmeringen zouden bestaan anders dan een hardnekkig, onsportieve, tegenwerkende houding van het bestuursorgaan die ingaat tegen algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

Conclusie
Het besluit berust op een onjuiste en onvolledige grondslag en komt voor herziening in aanmerking.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder