Aanvulling rectificatieverzoek na nieuwe inzage

Bijgewerkt: vr 14 mei 2021 - 12:54 uur

> Start
> AVG-verzoeken in de praktijk
> Gemeente Epe stribbelt onnodig tegen
> Parallelle actie: rectificatieverzoek

Op 5 maart 2021 is er dan toch een inzagemoment. Keurig begeleid naar tevredenheid van belanghebbende door de Functionaris Gegevensbescherming. Na deze inzage is Ray Heijder in staat om (eindelijk) een aanvulling te geven op het onderliggende rectificatieverzoek.

Overigens is Ray nog altijd ontstemt over het niet krijgen van een kopie van het betwiste document van 16 augustus 2019, maar dat ligt nu onder de rechter in zaak ARN 21/199.

Aanvulling op rectificatieverzoek 223390

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 5 maart 2021

Onderwerp: aanvulling op rectificatieverzoek 223390

Geacht college,

Heden 5 maart 2021 om 14:00 uur heeft u mij via de Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) de mogelijkheid gegeven om het betwiste document van 16 september 2019 (opnieuw) in te zien op het gemeentehuis van Epe teneinde aan te kunnen geven wat er naar mijn oordeel gerectificeerd dient te worden. Het document is geïdentificeerd als ‘Interne mededeling’ met onderwerp ‘Betreft: re-integratie R.M.F. Heijder’. Het is door een juridisch medewerker van gemeente Apeldoorn gezonden aan mijn trajectregisseur, zijn teammanager en een medewerker van gemeente Epe en lijkt een vervolg te zijn op andere door mij bevraagde en betwiste interne correspondentie van juni 2019.

Ik heb van de inzagemogelijkheid gebruik gemaakt. De FG is mij naar mijn volle tevredenheid van dienst geweest. Mijn dank en complimenten gaan hierbij uit naar haar.

De inzage gebeurde door mij tijdelijk een kopie van het document (omvang tweemaal A4) te overleggen (na afloop weer door de FG ingenomen). Dat heb ik ingezien gedurende een klein uur waarbij ik aantekeningen heb gemaakt om vervolgens daarmee mijn aanvulling op aanvraag 223390 op te stellen en uiterlijk vandaag nog in te dienen. Dit doe ik met de aanvulling hierna. Ik voeg deze brief toe aan het zaaksysteem.

1. “Betreft: re-integratie R.M.F. Heijder” is misleidend omdat er nooit een re-integratietraject is gestart. Ook blijkt uit niets dat het aanbieden van re-integratievoorzieningen ooit is overwogen.
Het “voorstel: volop inzetten op re-integratie” komt derhalve volledig uit de lucht vallen.
“Betreft: ondersteuning R.M.F. Heijder” doet meer recht aan de werkelijkheid (waarmee overigens niet is gezegd dat die ooit is geleverd).

2) Ik tref een onvolledig verhaal aan over het mij meerdere malen door gemeente Apeldoorn uitnodigen voor en het niet door mij verschijnen bij meerdere gesprekken. Dit leidt tot valse beeldvorming in mijn nadeel.

Met mijn rectificatieverzoek wil ik bereiken dat er een complete weergave wordt opgesteld door gemeente Apeldoorn, aan mij ter controle wordt voorgelegd en vervolgens met wederzijds akkoord wordt toegevoegd aan mijn dossier. Als dit voor de gemeente niet uitvoerbaar is, dan wil ik dat de gehele interne mededeling wordt vervangen door een aangepast exemplaar waarin alle informatie ten aanzien van de uitnodiging voor gesprekken met de consulent werk en het niet door mijn verschijnen wordt geschrapt.

3) Gerelateerd aan het vorige punt wordt er gesproken over overdracht naar team RISC en het weer terugdraaien daarvan. Ik ben voornemens om een nieuw inzageverzoek op grond van de AVG in te dienen om alle gegevens hieromtrent in te zien voor zover dit nog niet via eerdere inzage mogelijk is geweest.

Dit voornemen zet ik echter niet om in concrete actie indien door middel van rectificatieverzoek 223390 volledige, afdoende verslaglegging wordt toegevoegd over deze overdracht naar team RISC en het terugdraaien ervan. In elk geval wil ik dan inhoudelijk zien op welke wijze de overdracht is gedaan (opdracht), wat team RISC daarop heeft ondernomen en hoe de overdracht weer is teruggedraaid (verslag intern overleg). Zulks uiteraard voor zover er schriftelijke vastlegging van bestaat.

4) Het narratief over de inzet van Lucrato is onjuist. Ik ben juist niet gekoppeld aan begeleiding door Lucrato. Dat is een cruciaal aspect waarbij de waarom-vraag als open eind in de lucht hangt. Het moet worden aangevuld met alle ins & outs of anders geschrapt.

5) "22 januari 2018 ? Nb: er werd geen rapport gemaakt". Hieraan moet de reden worden toegevoegd of anders moet deze regel helemaal worden geschrapt.

6) Er staat bij 3 juli 2018 dat het gesprek o.a. ging over inzage AVG. Nadere vermelding is vereist over waar het gesprek nog meer over ging, namelijk het hoofdgespreksdoel ‘(ondersteuning bij) arbeidsinschakeling’ als nieuwe poging na de mislukte begeleiding van de vorige consulent werk.

7) "4 oktober 2018 ?" Dit moet worden verduidelijkt. Wat zegt dat vraagteken?

8) “Er is in de afgelopen periode vanaf 31 augustus 2016 tot heden niet nadrukkelijk ingezet op mogelijke maatregelen / verlagingen omdat belanghebbende onvoldoende meewerkt aan zijn re-integratie dan wel zijn arbeidsverplichtingen onvoldoende nakomt.
Het is onvoldoende identificeerbaar wat de auteur hier intercollegiaal mee bedoelt over te brengen. Duidelijk is dat er geen maatregelen en verlagingen zijn opgelegd, maar door de formulering kan ten onrechte het idee bij collega’s ontstaan dat ik niet meewerk (hetgeen in de praktijk ook de heersende gedachte blijkt). Als de auteur dat wil stellen, dan moet dat ook stellig gebeuren en dan uiteraard met deugdelijke onderbouwing. Als auteur dat niet wil stellen, dan moet de mededeling neutraal zijn. Ook ‘nadrukkelijk’ is dan ongepast omdat het de suggestie wekt dat er wel iets heeft gespeeld, alleen niet nadrukkelijk. Bijvoorbeeld goed is: “Er is in de afgelopen periode vanaf 31 augustus 2016 tot heden niet ingezet op mogelijke maatregelen / verlagingen”. Daarmee is dan voor iedereen duidelijk dat er geen sprake van zogenaamde ‘afstemming’ was.

9) “Wanneer er met belanghebbende afspraken gemaakt worden grijpt hij om hem moverende redenen allerlei argumenten aan en schakelt hij diverse instanties in om zijn grieven kenbaar te maken.”
Er zijn nooit afspraken met mij gemaakt. Uit niets kan dit blijken. Er kan dan ook niet over afspraken in dit document worden gesproken en dit moet derhalve worden geschrapt. De rest van de zin is stemmingmakerij en mist onderbouwing met feiten. Het zet mij neer als agressor. Ik schakelde nooit instanties in en excelleer juist in zelfredzaamheid.

10) Tevens ligt er een verzoek van belanghebbende voor een juridische ondersteuner die hem begeleid tijdens gesprekken. M.i. dient belanghebbende dit zelf te regelen, waarvoor geen vergoeding geldt.
Er dient een verwijzing te worden gedaan naar het specifieke verzoek. In welke vorm is het verzoek ingediend, aan wie en op welke datum?
Tot slot stel ik vast dat het document allerlei informatie mist die ook van belang is gelet op het mogelijke doel van het stuk, namelijk collega’s informeren gericht op het voorbereiden van besluiten.

De beste weg zou zijn om het gehele document ongeldig te verklaren en permanent te verwijderen uit de systemen die in het beheer zijn van gemeente Epe en van gemeente Apeldoorn. Ik dring daar dan ook op aan met dit rectificatieverzoek.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en dat u op basis hiervan een besluit kunt nemen op mijn rectificatieverzoek 223390.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

AO & IC + AVG