Onderzoeksmogelijkheden

> Burgerexperimenten
> AO & IC + AVG bijstandsdossiers Apeldoorn/Brummen/Epe

Voor dit onderzoek bestuderen en evalueren we informatie die spontaan is te verkrijgen en informatie die moet worden opgevraagd. Bij het laatste blijkt soms dwang nodig te zijn doordat gemeente Apeldoorn en gemeente Epe niet altijd zonder meer willen meewerken aan transparantie. Bij de dwang is dan de interne klachtenregeling of de mogelijkheid van bezwaar nodig, soms zelfs het rechtsmiddel in beroep gaan bij de rechtbank.

Algemeen en persoonsgebonden
Bij de informatie die we onderzoeken is er nog het onderscheid tussen algemene informatie (niet aan een persoon gebonden) en persoonsgebonden informatie uit het klantdossier van Ray Heijder.

Anonimiseren
Waar en wanneer het nodig is om rechten en vrijheden (privacy) van anderen te beschermen, anonimiseren we informatie.

Spontaan verkrijgbare informatie

 1. Gemeentelijke websites
  We putten uit de websites van gemeente Apeldoorn (www.apeldoorn.nl), gemeente Brummen (www.brummen.nl) en gemeente Epe (www.epe.nl).
 2. Wettenbank Landelijk Overheid.nl
  De Wettenbank Overheid.nl landelijk (wetten.overheid.nl) raadplegen we voor wettechnische informatie in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de Participatiewet, de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI), de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) en de (uitvoeringswet) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 3. Wettenbank Lokaal Overheid.nl
  De Wettenbank Overheid.nl lokaal (www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving) is onze bron we voor de lokale wet- en regelgeving van de gemeenten. Denk aan verordeningen, (nadere) beleidsregels, protocollen, etc.
 4. Klantdossier Ray Heijder
  We hebben toegang tot het klantdossier van Ray Heijder dat door hemzelf is aangelegd. Het gaat om correspondentie met gemeente Apeldoorn en gemeente Epe ontstaan vanaf maart 2016.

Opvraagbare informatie

 1. Klantdossier Ray Heijder
  We hebben ook toegang tot de informatie die door Ray Heijder (uit zijn klantdossier en andere systemen die in het beheer van de gemeenten zijn) opvraagt via informatieverzoeken en door het uitoefenen van het privacyrecht 'inzage' op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
 2. MijnEpe
  Ray Heijder verstrekt voor dit onderzoek informatie uit zijn account op MijnEpe. Dat is het digitale zaaksysteem van gemeente Epe.

Informatie onder dwang

Extra interessant voor het onderzoek is de informatie die onder dwang verkregen wordt. Deze informatie bevat mogelijk elementen die de gemeente liever 'off the grid' wenst te houden. Als dat om onrechtmatige of onbehoorlijke reden is, wil het onderzoek er extra de vinger op leggen.