Bezwarencommissie

Update: do 5 november 2020 - 11:38 uur

Met een bezwarencommissie bedoelen we hier de adviescommissie zoals genoemd in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Als deze door een bestuursorgaan wordt ingesteld, is dat bedoeld als extra ondersteuning (in de vorm van advisering) bij het nemen van een beslissing op een bezwaar.

Langere behandeltermijn

Direct gevolg van het instellen van een bezwarencommissie is dat het bestuursorgaan zes weken langer mag doen over de behandeling van het bezwaar. Dat staat in het eerste lid van artikel 7:10 van de Awb. Dat komt dan bovenop de reguliere zes weken die er staan voor de behandeling.

Samenstelling commissie

De Awb schrijft in het eerste lid van artikel 7:13 voor waaruit een bezwarencommissie moet bestaan. Er moeten minstens drie leden zijn, waarvan een voorzitter.

De voorzitter mag geen onderdeel zijn en/of onder verantwoordelijkheid werken van het bestuursorgaan dat het bezwaar in behandeling heeft.

Verder kunnen er nog andere wettelijke eisen zijn waaraan een bezwarencommissie moet voldoen.

Mededeling over instellen commissie

Als een bestuursorgaan een bezwarencommissie instelt, moet dat zo spoedig mogelijk worden meegedeeld aan de bezwaarmaker. Dat is bepaald in het tweede lid van artikel 7:13.