Aanvraag

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 11:11 uur

> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom
> Wat zegt de wet?

Wat zegt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) over de aanvraag en kunnen we dat een beetje simpel verwoorden? We gaan hierbij uit van een gemeente, maar het gaat ook op voor andere bestuursorganen.

Een verzoek tot het nemen van een besluit

Een aanvraag is een verzoek van een belanghebbende aan de gemeente om een besluit (een beslissing) te nemen.

Er moet altijd een besluit komen ongeacht de aanvraag. Zelfs als die nergens op slaat!

Op een aanvraag MOET ALTIJD EEN BESLUIT volgen. Zelfs als jouw aanvraag helemaal nergens op slaat. Bijvoorbeeld een WMO-aanvraag voor een traplift naar de tiende verdieping van je caravan. Het SCHRIFTELIJKE besluit moet dan zijn: buiten behandeling laten van de aanvraag.

Besluit over behandeling

Het begint met het nemen van een beslissing over de wijze van behandeling van de aanvraag.

Belangrijk om te weten is dat de gemeente daar in eerste instantie vier weken de tijd voor heeft. In bepaalde (in de Awb vastgelegde) gevallen mag zij er langer over doen, bijvoorbeeld als de belanghebbende schriftelijk wordt gevraagd om noodzakelijke aanvullende gegevens te verstrekken.

Binnen de termijn kan de gemeente besluiten om de aanvraag in behandeling te nemen ('inhoudelijk behandelen' heet dat) of de aanvraag niet te behandelen ('buiten behandeling laten' heet dat). Waar de gemeente voor kiest, moet zij binnen de vier weken (of de eventueel verlengde termijn) gemotiveerd in een besluit aan de belanghebbende bekendmaken. Tegen dat besluit kan dan bezwaar worden gemaakt door de belanghebbende.

Over wat geldige redenen zijn om een aanvraag buiten behandeling te laten, schrijven we een andere keer.

Inhoudelijk besluit op de aanvraag

Als de gemeente heeft besloten om een aanvraag in behandeling te nemen (inhoudelijk te behandelen) of niet op tijd gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de aanvraag buiten behandeling te laten, moet zij een inhoudelijk besluit op de aanvraag nemen. Anders gezegd: ze moet dan de aanvraag toewijzen of afwijzen.

Het besluit moet binnen acht weken na indienen van de aanvraag schriftelijk bekend worden gemaakt aan de belanghebbende. Eventueel kan die termijn worden verlengd als er schriftelijk aan belanghebbende om aanvullende gegevens is gevraagd.

Wat nu als de gemeente niet of niet tijdig beslist?

Over wat je dan kunt doen, schrijven we de volgende keer.