Vragen om een dwangsom? Dat doe je niet!

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 11:01 uur

> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom
> Wat zegt de wet?

Een dwangsom zoals bedoeld in artikel 4:17 van de Algemene wet bestuursrecht is niet iets waar je jouw gemeente om vraagt, maar waar je automatisch recht op hebt onder wettelijke voorwaarden.

Waar je wel om kan vragen, is om het alsnog nemen van een besluit op een aanvraag of een bezwaarschrift. Dat kun je doen zodra de wettelijke beslistermijn is verstreken. Dat heet 'in gebreke stellen', het document waarmee je dat doet is een 'ingebrekestelling'.

Bonus: twee weken extra

Nadat de gemeente in gebreke is gesteld door de belanghebbende, heeft zij nog eens twee weken de tijd om een besluit te nemen. Dat komt dus bovenop de ruime termijn waarbinnen zij een beslissing op een aanvraag of een bezwaar mag nemen. Bonus dus voor de gemeente!

Dwangsom

Maakt de gemeente geen gebruik van die extra termijn van twee weken en neemt ze nog steeds geen besluit, dan begint direct de dwangsom te lopen. Daar hoef je niet om te vragen!

Toch om dwangsom vragen?

Als je eenmaal recht hebt op een dwangsom, ofwel de gemeente die aan jou heeft verbeurd, kun je wel een verzoek doen om de dwangsom te berekenen en uit te betalen. Maar in beginsel moet de gemeente er uit haarzelf toe overgaan.

Gemeente Epe snapt het (weer) niet

De ondersteunende ambtelijke organisatie van gemeente Epe, rommelt weer wat aan. Bekijk de volgende passage uit een ontvangstbevestiging naar aanleiding van een bezwaarschrift maar eens. Daarin wordt beweerd dat je om een dwangsom kunt vragen als de beslissing op het bezwaar te laat wordt genomen. Nee, dan kun je de gemeente in gebreke stellen!

Gemeente Epe schreef:

Wij streven er naar uiterlijk 13 juli 2021 een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. Als verdaging van de termijn noodzakelijk is, ontvangt u daarvan bericht. Als de beslissing niet op tijd wordt genomen, kunt u een dwangsom aanvragen voor elke dag dat het besluit te laat wordt genomen.