Reactie op verweerschrift

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 20:58 uur

> Start
> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom
> Aanvraag onderzoek misstanden en rectificatie

Het verweerschrift sluit niet aan op de rechtsvraag die ziet op de behandeling van een aanvraag volgens de Awb.

Ray Heijder schrijft een reactie op het verweer naar de rechtbank.

Reactie op verweerschrift

Rechtbank Gelderland
Team bestuursrecht
Arnhem

Vaassen 13 januari 2021,

Geachte behandelaar,

In reactie op het verweer d.d. 6 januari 2021 van het college van gemeente Epe in zaak ARN 20 / 6127 stel ik vast dat het bestuursorgaan probeert de aandacht af te leiden van de voorliggende rechtsvraag door af te dwalen naar inhoudelijke aspecten. Voor een deel is het verweer daarmee prematuur en zou eerst van toepassing kunnen zijn bij een beroep tegen een beslissing (die nog moet worden genomen).

De rechtsvraag ziet op het niet tijdig nemen van een beslissing op de wijze van behandeling van mijn aanvraag en - na het niet benutten van de wettelijke termijn daarvoor - het niet tijdig nemen van een inhoudelijke beslissing op de aanvraag.

Het bestuursorgaan heeft de wettelijke termijn voor het buiten behandeling laten van een aanvraag laten verstrijken. Dientengevolge moet het bestuursorgaan de aanvraag inhoudelijk behandelen gevolgd door een beslissing: afwijzen of - na eventuele verdere voorbereiding - toewijzen.

Gelet op het bovenstaande ben ik van mening dat mijn beroep gegrond moet worden verklaard en het bestuursorgaan alsnog een besluit moet nemen op mijn aanvraag van 13 augustus 2020. Dat kan uiteraard een afwijzing zijn met de argumenten zoals opgenomen in het naar mijn oordeel premature deel van het verweer van 6 januari 2021.

Tevens dient het bestuursorgaan een dwangsom te berekenen en uit te betalen.

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder

Reactie op

Verweerschrift gemeente

Vervolg

Zitting rechtbank op donderdag 25 februari 2021 om 11:00 uur in Arnhem.