Aanvraag

Bijgewerkt: vr 19 maart 2021 - 13:26 uur

> Start
> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom
> Aanvraag onderzoek misstanden en rectificatie

Gemeente Epe
College van burgemeester en wethouders

Vaassen, 13 augustus 2020

Onderwerp: aanvraag onderzoek misstanden en rectificatie

Geachte college,

Hierbij dien ik een aanvraag in voor een onderzoek naar misstanden in mijn dossier met als doel rectificatie. Het onderzoek moet in gezamenlijkheid van gemeente Epe en mij worden uitgevoerd. Eventueel kan met wederzijds goedvinden een externe deskundige worden ingeschakeld.
De kosten van het onderzoek komen voor rekening van gemeente Epe.
Ik laat het aan de vindingrijkheid van het college over om de toewijzing van deze aanvraag in een bestuursrechtelijk vat te gieten, er de juiste wettelijke grondslagen bij te vinden en de financiële dekking te regelen. Als het onderzoek er maar komt.

AANLEIDING
Directe aanleiding is de zitting bij Rechtbank Gelderland op 12 augustus 2020 voor de zaken ARN 19/7173 en ARN 20/189. Tijdens deze zitting heeft het college van gemeente Epe ter verdediging zich schuldig gemaakt aan valse beeldvorming over mij. Hiermee is op grove wijze zowel het zorgvuldigheidsbeginsel als het fair play beginsel geschonden en ben ik ernstig in mijn rechten aangetast.
Ik ben bij de rechtbank in diskrediet gebracht. Ik heb dit nog wel geprobeerd te pareren door te stellen dat het aangevoerde narratief ten eerste niet relevant voor de zaken was en ten tweede voor 80% uit de lucht gegrepen. Goed beschouwd is hier sprake van smadelijke laster en belediging. Ik vind dit volstrekt onacceptabel en stel mij op het standpunt dat dit niet zonder gevolgen kan blijven. Een en ander is onafhankelijk van de uitspraak van de rechtbank die uiteraard nog moet volgen.

Het college zou mij niet op deze wijze door het slijk kunnen hebben gehaald zonder misstanden in mijn dossier waar ik voor een deel van op de hoogte ben - dankzij inzages op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - en voor een ander deel nog achter moet komen zodra een inzageverzoek (AVG) dat nu nog in behandeling is (zaak 193528) is gehonoreerd.

MEDIATION
Mediation is gelet op de aard en ernst van de situatie geen oplossingsrichting.

RECHTSGEVOLG
Het rechtsgevolg is herstel en normalisatie van mijn rechtspositie. De misstanden in mijn dossier zijn een doorlopend gevaar voor mijn belangen bij elk collegebesluit en in bezwaar & beroep, zoals op 12 augustus 2020 maar weer is gebleken. Op verzoek kan ik een opsomming geven van de verdichtselen en valse verklaringen. Die zijn overigens ook al eerder door mij schriftelijk gemeld en door het college volledig genegeerd (wat op zich al zeer ernstig is).

Hoogachtend,

R.M.F. Heijder