Aanvraag onderzoek misstanden en rectificatie

Bijgewerkt: wo 2 juni 2021 - 14:08 uur

> Start
> Aanvraag, ingebrekestelling en dwangsom

Op 13 augustus 2020 diende Ray Heijder de aanvraag 'Onderzoek misstanden en rectificatie' in bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Epe. Bij de behandeling van beroepen bij de rechtbank is hij erachter gekomen dat zijn klantdossier door de gemeente verdraaide, onjuiste en onvolledige informatie bevat waarmee hij in zijn rechten werd en wordt aangetast.

Door de valse beeldvorming is Ray Heijder bij de rechtbank in diskrediet gebracht en erger nog: worden beslissingen over hem op foutieve grondslagen genomen. Ray wil dit allemaal rechtgezet krijgen om in de toekomst wel naar zijn rechten te worden behandeld.

Een aanvraag?

De eerste vraag die gemeente Epe zich bij de aanvraag van 13 augustus 2020 had moeten stellen:

Is de aanvraag een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?

Deze vraag moet een gemeente volgens de Awb binnen vier weken beantwoorden. Is het antwoord daarop negatief, dan kan de gemeente de aanvraag buiten behandeling laten. Dat moet met een voor bezwaar vatbaar besluit richting de aanvrager.

Gemeente Epe heeft dit niet gedaan.

Indieningsvereisten

De volgende (of gelijktijdige) vraag is:

Is aan de indieningsvereisten voldaan?

Ook deze vraag moet een gemeente volgens de Awb binnen vier weken beantwoorden. Is het antwoord daarop negatief dan moet de aanvrager door de gemeente in de gelegenheid worden gesteld om de aanvraag aan te vullen (het verzuim te herstellen).

Daarvoor krijgt de aanvrager een aanvultermijn (hersteltermijn). De algehele beslistermijn van een aanvraag - die acht weken is - wordt verlengd met het aantal dagen dat de aanvrager erover doet om aanvulling te leveren. Als de aanvrager geen (of te laat) gebruik maakt van de mogelijkheid van aanvulling (herstel) kan de gemeente de aanvraag buiten behandeling stellen. Dat moet met een voor bezwaar vatbaar besluit richting de aanvrager.

Gemeente Epe heeft dit niet gedaan.

Inhoudelijke beslissing op de aanvraag

Op een aanvraag die door de gemeente niet bij besluit buiten behandeling is gesteld (of gelaten) binnen vier weken (eventueel verlengd met tijd van aanvulling/herstel door de aanvrager), moet een inhoudelijke beslissing op de aanvraag worden genomen (gemotiveerd toewijzen of afwijzen). Omdat er geen sprake is van aanvulling (herstel) in deze zaak, moet de beslissing op de aanvraag binnen acht weken worden genomen en in een voor bezwaar vatbaar besluit aan de aanvrager bekendgemaakt.

Gemeente Epe heeft dit niet gedaan.

Extra tijd voor inhoudelijke beslissing

De aanvrager kan een ingebrekestelling naar de gemeente sturen als de aanvraag niet bij besluit buiten behandeling werd gesteld binnen de termijn die daar wettelijk voor staat én er na het verstrijken van de wettelijke beslistermijn (hier 8 weken) geen inhoudelijk besluit is genomen.

De ingebrekestelling is bedoeld om de gemeente te prikkelen om alsnog een inhoudelijke beslissing te nemen en die in een voor bezwaar vatbaar besluit bekend te maken aan de aanvrager. De gemeente heeft daarvoor dan nog twee weken extra de tijd.

Gemeente Epe heeft niet alsnog een beslissing genomen.

In plaats van het alsnog nemen van een inhoudelijke beslissing op de aanvraag is de gemeente - in reactie op de ingebrekestelling - gaan bakkeleien over de waarde en inhoud van de aanvraag. Daarvoor was het te laat.

Beroep 'niet tijdig beslissen'

De overheid moet op tijd een beslissing nemen op een aanvraag of een bezwaar. Doet de overheid dit niet, dan kun je recht hebben op een geldbedrag (een dwangsom). Ook kun je via de rechter de overheid dwingen tot een besluit. Hiervoor start je een beroepsprocedure bij de rechtbank. Hierbij is het inschakelen van een advocaat niet verplicht.

Ray Heijder start zo'n beroepsprocedure: zaak ARN 20/6127.

Net als bij al zijn bestuursrechtelijke zaken (bezwaar en beroep) schakelt Ray ook hier geen advocaat in, maar vertrouwt op zijn eigen juridische kennis en vaardigheid om voor zichzelf op te komen.

Van groot belang zal in deze zaak zijn dat Ray Heijder de rechter aan zijn zijde krijgt daar waar de gemeente zoveel mogelijk probeert om van de rechtsvraag af te leiden door bakkeleien over de waarde en inhoud van de aanvraag. De rechtsvraag is echter:

Heeft het bestuursorgaan de bepalingen van de Awb gevolgd met betrekking tot de behandeling van een aanvraag?

Het antwoord daarop is: NEE!

Beroepsprocedure

De stappen in deze beroepsprocedure (en bij de meeste zaken) zijn:

 1. Starten beroepsprocedure
  Dat heeft Ray Heijder digitaal gedaan.
 2. Ontvangstbevestiging
  De rechtbank bevestigt de ontvangst en kent een zaaknummer toe (hier: ARN 20/6127).
 3. Nota griffierecht
  De rechtbank stuurt een nota voor het griffierecht. Als de belanghebbende die niet kan voldoen, dan is het onder de geldende voorwaarden mogelijk om ontheffing van betaling te krijgen. Ray voldoet aan die voorwaarden, vroeg (ook digitaal) ontheffing aan en kreeg die (voorlopig, zie verder bij 'zitting') toegewezen van de griffie van de rechtbank.
 4. Opvragen zaakstukken
  De rechtbank vraagt bij de gemeente de stukken op die betrekking hebben op de zaak.
 5. De gemeente stuurt de zaakstukken naar de rechtbank
  In deze zaak gelijk met een verweerschrift waarin de gemeente zich verdedigt.
 6. Rechtbank stuurt kopie zaakstukken naar de belanghebbende
  De belanghebbende doet er goed aan om te controleren of de zaakstukken compleet zijn en als dat niet het geval is daarover schriftelijk melding te doen aan de rechtbank. Ook het verweerschrift wordt aan belanghebbende door de rechtbank doorgestuurd.
 7. Vooraankondiging zitting
  De rechtbank stuurt de partijen tijdig een vooraankondiging van een voorgenomen zitting.
 8. Uitnodiging zitting
  De rechtbank stuurt een uitnodiging voor de zitting. Daarin wordt onder meer vermeld  hoe, wanneer en waar de zitting zal plaatsvinden en tot welk moment er nog eventuele aanvullende stukken kunnen worden ingediend bij de rechtbank. Zo heeft Ray Heijder in deze zaak een reactie op het verweerschrift van de gemeente ingezonden.
 9. Zitting
  Tijdens de zitting worden de partijen door de rechter gehoord. Zij kunnen aanvulling doen, bij voorkeur alleen dat wat nog niet in de stukken aanwezig is. Tevens kan de rechter vragen stellen aan beide partijen. Na de zitting is het onderzoek van de rechter in de zaak voorbij. Tijdens de zitting (meestal als eerste) buigt de rechter zich ook over een eventueel voorlopig toegewezen ontheffing van het betalen van griffierecht. De rechter moet daar een definitieve beslissing over nemen. De zitting voor zaak ARN 20/6127 vindt plaats op donderdag 25 februari 2021 om 11:00 uur bij de rechtbank in Arnhem.
 10. Rechter partijdig? Wrakingsverzoek
  Ray Heijder heeft een slecht gevoel over het handelen van de rechter tijdens de zitting. Enkele dagen later wordt dit gevoel nog slechter als hij de uitspraak van dezelfde rechter op een ander beroep binnenkrijgt. Hij besluit een wrakingsverzoek te doen.
 11. Wrakingsverzoek afgewezen.
  De wrakingskamer heeft het wrakingsverzoek afgewezen.
 12. Uitspraak
  Rechtbank Gelderland heeft op 22 april 2021 uitspraak gedaan. Het beroep is niet-ontvankelijk verklaard. Daar staat hoger beroep tegen open.
 13. Hoger beroep
  Op 2 juni 2021 is Ray Heijder tijdig in hoger beroep gegaan bij de Centrale Raad van Beroep.