Burgerheid.nl

Bijgewerkt: za 18 september 2021 - 11:59 uur

Gemeente Epe weigert aanvraag
Gemeente Epe weigert verzoek als aanvraag

27 juli 2021 - AVG-VERZOEKEN IN DE PRAKTIJK
Een praktijkvoorbeeld, een illustratie van de verdeeldheid tussen een burger en een gemeente bij het vraagstuk 'wat is een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)?' Het gaat hier (zoals wel vaker) om de tegenwerkende gemeente Epe.


Awb


Ray Heijder quotes

  1. "We kunnen onze oorlog tegen de overheid niet winnen doordat die wordt gevoerd met haar spelregels."
  2. "Het is goed om doorlopend te illustreren dat er een grote kloof is tussen wat in de wetten is bepaald en wat de rechterlijke macht en bestuursorganen (zoals gemeenten) er in de werkelijkheid van maken en hoe de burgerheid daaronder lijdt."
  3. "Dat bestuursrechters en hun teams onbetrouwbaar zijn in het nadeel van burgers is inmiddels bekend en lijkt zo te mogen bestaan volgens een ongeschreven wet. Wat vooral nog een uitdaging is: Wat kunnen we er als burgerheid mee en tegen doen? Wellicht alleen maar laten zien!?"
  4. "De schijn bestaat dat de rechters bij rechtbank Gelderland alles onder controle hebben wat er bij het team Bestuursrecht (griffie) speelt, maar ze hebben vaak geen flauw idee welke uitspraak ze in zaken doen. Net als bestuurders bij de gemeente tekenen ze blind in vol vertrouwen. Het komt ook voor dat een uitspraak zelfs helemaal niet is ondertekend door de rechter. Er staat in plaats van ondertekening een stempel met: "Is buiten staat mede te ondertekenen". Nou dan weet je helemaal genoeg, toch?"

Weggemoggeld onrecht

De Toeslagenaffaire, hoe vreselijk ook, is nog maar een topje van de gruwelijke, kille ijsberg die de vijandige overheid is. 'Ongekend onrecht' werd bekend, maar lokaal wordt alles weggemoffeld.
Special: Weggemoffeld onrecht

Weggemoffeld onrecht in gemeente Apeldoorn

Zeer bedreven in het wegmoffelen van onrecht is gemeente Apeldoorn. Daarbij worden psychologische tactieken voor gedragsbeïnvloeding toegepast en vindt deze lokale overheid externe samenwerking.

Je trekt altijd aan het kortste eind

Gemeenteclown gezocht

Gemeenteclown gezocht

Gemeenteclown voor Zutphen gezocht

Als je op de vacaturesite 'Werken in Gelderland' in het overzicht een titel zoals 'Scherpe en bevlogen communicatieadviseur' ziet staan, kun je er bijna zeker van zijn dat er in de verdere tekst vacaturegezwets staat. Waarom niet gewoon 'Communicatieadviseur'? Een poging om een beetje popiejopie te doen?

Perverse uitspraak/beslissing rechtbank/gemeente

18 september 2021 - IN JE HEMD STAAN IN DE BIJSTAND
Het verbod op détournement de pouvoir verzet zich tegen het gebruiken van bevoegdheden voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn. Wordt dit verbod in deze casus van Ray Heijder geschonden door Rechtbank Gelderland en gemeente Epe?

Voorlopige voorziening kwestie bijzondere bijstand

15 september 2021 - IN JE HEMD STAAN IN DE BIJSTAND
Omdat er een spoedeisend belang is, door de betalingstermijn van het griffierecht, heeft Ray Heijder een voorlopige voorziening aangevraagd bij Rechtbank Gelderland die de gemeente moet dwingen tot het verlenen van €49,- bijzondere bijstand.

Bezwaar tegen afwijzing bijzondere bijstand

15 september 2021 - IN JE HEMD STAAN IN DE BIJSTAND
Ray Heijder is het niet eens met de bewering en beschuldiging van gemeente Epe (in samenwerking met gemeente Apeldoorn) dat hij misbruik maakt van zijn recht op bijzondere bijstand. Hij adviseert het college om de €49,- voor het betalen van griffierecht aan de rechtbank alsnog te verlenen.

Aantoonbare samenzwering tussen rechtbank en gemeente

15 september 2021 - IN JE HEMD STAAN IN DE BIJSTAND
Helaas zweren gemeente Apeldoorn en gemeente Epe samen met Rechtbank Gelderland tegen Ray Heijder en blokkeren daarmee zijn rechtsgang. Zowel de rechtbank als de gemeenten verlagen zich tot een zeer bedenkelijk niveau door betrokkene vals te beschuldigen. Dit is geen bestuursrechtelijk handelen meer, maar een onrechtmatige daad.

Beroep (inzake werkbedrijf Lucrato)

10 september 2021 - IN JE HEMD STAAN IN DE BIJSTAND
Gemeente Epe (alsmede gemeente Apeldoorn) en Ray Heijder blijven verdeeld over de aanvraag van 14 mei 2021 inzake de weigering door werkbedrijf Lucrato en de vervangende inzet. Na de bezwaarprocedure is het nu tijd voor een beroep bij Rechtbank Gelderland.

Fout uitzendbureau loopt in de weg

6 september 2021 - IN JE HEMD STAAN IN DE BIJSTAND
Zonder te willen generaliseren, ben ik al langere tijd niet zo te spreken over een aantal specifieke uitzendbureaus die naar mijn oordeel in de weg lopen bij arbeidsinschakeling. Zij vormen een obstakel waardoor je met serieuze interesse voor een werkgever bijna geen kans maakt.

En maar wéér een klacht tegen die trajectregisseur

3 september 2021 - CASUS RAY HEIJDER
De trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn is - waarschijnlijk onder druk van de afdeling juridische zaken - wederom overijverig op de verkeerde manier.

Slaaf

Tweede aanval door de trajectregisseur

3 september 2021 - CASUS RAY HEIJDER
De trajectregisseur heeft de draad opgepikt om Ray Heijder te kunnen straffen en de ultieme natte droom van gemeente Epe te vervullen. Meneer moet namelijk geneutraliseerd worden, want hij is door alle procedures die hij tegen de gemeente voert veel te lastig geworden. Na de eerste voorbereiding, vandaag weer een list.

Aanvraag bijzondere bijstand voor griffierecht

29 augustus 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Om Ray Heijder te ontmoedigen een zesde verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen, heeft de voorzieningenrechter bij rechtbank Gelderland een venijnige list bedacht: geen ontheffing van het betalen van griffierecht meer verlenen. Dan maar bijzondere bijstand aanvragen.

Zesde poging na absurde handelswijze rechtbank Gelderland

27 augustus 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Rechtbank Gelderland, in het bijzonder de voorzieningenrechter, geeft blijk van een absurde, abjecte handelswijze. Daarbij is er naar het oordeel van betrokkene sprake van stemmingmakerij en smadelijke belediging. Je zou dit van het gerecht niet (mogen) verwachten.

Keurig door gemeente Apeldoorn afgehandeld!

19 augustus 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Hoera, drie keer is scheepsrecht, de aanvraag van 2021 wordt zonder slag of stoot door de gemeente afgehandeld. Ray krijgt de individuele inkomenstoeslag.

Nog meer gesteggel over wel/geen aanvraag

12 augustus 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Nog een geval van het worstelen tussen Ray Heijder en gemeente Epe over wat wel of geen aanvraag is.

Alweer gesteggel over wel/geen aanvraag

12 augustus 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Het blijft worstelen tussen Ray Heijder en gemeente Epe over wat wel of geen aanvraag is. Dat vertaalt zich onvermijdelijk door naar de reactie van de gemeente op een ingebrekestelling. En dat leidt weer tot nieuwe administratieve lastendruk bij die overheidsorganisatie en waarschijnlijk even verderop ook weer bij de toch al drukke rechtbank Gelderland.

Gewijzigd besluit op bezwaar

10 augustus 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Gemeente Epe stelt Ray Heijder in het gelijk in een bezwaar, neemt zijn advies over en stuurt hem een gewijzigd besluit (betreffende een inzage op grond van de AVG).
De zaak is hiermee naar tevredenheid afgehandeld en gesloten.

President rechtbank Gelderland boos op Ray Heijder?

6 augustus 2021 - CASUS RAY HEIJDER
De rechtbank geeft in plaats van leren en corrigeren van fouten de voorkeur aan het schofferen van de burger. Zeer, echt zeer zorgwekkend. Niet alleen voor Ray Heijder, maar voor iedere Nederlander!

Vijfde poging vovo bij rechtbank Gelderland

4 augustus 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Hardnekkige rechtbanken die argumenten stelselmatig negeren en de rechtsgang blokkeren, vragen om hardnekkige burgers.

Geen besluit? Gemeente in gebreke stellen!

1 augustus 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Als gemeente geen besluit nemen en niet schriftelijk weigeren om een besluit te nemen? Dan is er de facto niets besloten en is het voor de aanvrager tijd voor een ingebrekestelling met zicht op een dwangsom.

Gemeente Epe laat zich weer bedotten

1 augustus 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Gemeente Epe heeft zich voor de zoveelste keer laten bedotten door de juridische afdeling van gemeente Apeldoorn en de 'onafhankelijke' bezwarencommissie. Wie een beetje kijk heeft op hoe de hazen lopen in bestuursrechtelijk gemeenteland, weet dat het er altijd omgaat in hoeverre de gemeente nat kan gaan. Het gaat nooit om de belanghebbende (de burger, de inwoner)!

Rechtbank geïnformeerd over vergrijp gemeente Epe

19 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Gemeente Epe houdt er jegens Ray Heijder een verwerpelijke dubbele agenda op na. Belangrijk om ook Rechtbank Gelderland hiervan te verwittigen.

Onderzoek naar dubbele agenda gemeente Epe

19 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Tijdens het laatste gesprek met de teammanager Trajectregie is Ray Heijder duidelijk geworden dat gemeente Epe er jegens hem een verwerpelijke dubbele agenda op nahoudt. Terwijl zij doet alsof ze inzet op doelmatigheid, is zij in werkelijkheid van plan om de inwoner op rechtmatigheid te gaan pakken. Dat is niet netjes en gaat in tegen de wet.

Ga niet zomaar uit van goede bedoelingen gemeente Epe!

17 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Rechtbank Gelderland erop geattendeerd dat niet automatisch uitgaan kan worden van de goede bedoelingen van gemeentelijke Epe.

Gemeente Epe blijkt dé grote boosdoener

17 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Uitvoeringsorganisatie gemeente Apeldoorn lijkt nu van goede wil, maar gemeente Epe wil meneer Heijder te pakken nemen. Foei gemeentebestuur!

Input voor vervolggesprek vijf klachten

15 juli 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Voor het vervolggesprek over de vijf klachten (na het ontvangen van een tekortschietende klachtafhandelingsbrief) heeft Ray Heijder het een en ander op papier gezet.

Wij willen u niet horen meneer Heijder

15 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Als belanghebbende en de onafhankelijke bezwarencommissie elkaar zo vaak moeten zien, is het voorstelbaar dat men als het even kan afziet van het horen in een bezwaarschriftprocedure.

Ik word ‘Dinges’, je weet wel

15 juli 2021 - RAY DOET WEER MEE
Hoewel het hoogstwaarschijnlijk om een nepvacature gaat bij gemeente Overbetuwe, solliciteert Ray Heijder er toch op met een perfecte motivatiebrief. Afhankelijk van de werkelijke ambitie van deze Gelderse gemeente is dit een 100% match!

Bezwaar: AVG inzage ‘afwijzen’ moet zijn ‘toewijzen’

14 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Gemeente Epe neemt op een inzageverzoek op grond van de AVG het besluit 'afwijzen' terwijl er in effect sprake is van toewijzen. Via een bezwaarprocedure moet dit worden gecorrigeerd.

Ik sta toch niet op de gemeentelijke zwarte lijst!

14 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Goed nieuws! Gemeenteraadsleden kunnen zonder angst en beven en zonder gevaar met Ray Heijder in gesprek gaan over de misstanden bij gemeente Epe en gemeente Apeldoorn. Hij blijkt niet op een zwarte lijst te staan. Er is geen cordon sanitaire rondom hem aangelegd.

Aanvraag inzage begeleiding Participatiewet

12 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Ray Heijder wil precies weten welke inspanningen gemeente Epe de afgelopen vijf jaar heeft gedaan voor de begeleiding bij zijn - overigens nog niet behaalde - arbeidsinschakeling.
Daarvoor diende hij een aanvraag in om inzage in documenten te krijgen op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Klacht ongemotiveerd verplaatsen gesprek

9 juli 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Als burger wordt van je verwacht dat je een reden geeft voor het verplaatsen van een gesprek. Omgekeerd verwacht je dit ook van de gemeente.

Kennisgeving voortgangsgesprek trajectregie

8 juli 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Een beetje knullig is dat de trajectregisseur het tijdens het proces van klachtafhandeling nodig acht om een voortgangsgesprek in te plannen. Wat zou zijn teamleider (tevens klachtbehandelaar) daarvan vinden?

Een kafkaëske plaat voor je hoofd hebben

6 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
De situatie tussen de trajectregisseur bij gemeente Apeldoorn en Ray Heijder wordt er steeds belachelijker op. Hoe dik kan de kafkaëske plaat voor het hoofd van een ambtenaar zijn?

Gemeente Beuningen speelt verstoppertje

6 juli 2021 - INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG
Het lijkt er sterk op dat gemeente Beuningen liever niet heeft dat haar armlastige inwoners (minima) de individuele inkomenstoeslag aanvragen. Op haar website is er niets over te vinden terwijl dat bij de andere Gelderse gemeenten wel het geval is.

Beschamende handelswijze Rechtbank Gelderland

2 juli 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Als je het vertrouwen in je gemeente kwijt bent, is er gelukkig nog de rechterlijke macht waar je op kunt terugvallen en waar je op kunt vertrouwen. De verhalen over het onder één hoedje spelen door de overheid en de rechtspraak tegen de burgers neem je met een flinke korrel zout en leg je naast je neer als stemmingmakerij. Totdat je zelf aan den lijve ondervindt hoe beschamend de rechtbank handelt.

Vervolg op klachtafhandelingsbrief

25 juni 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Omdat uit de klachtafhandelingsbrief naar het oordeel van Ray Heijder de klachtafhandeling ernstig tekort schiet, nam hij contact op met gemeente Apeldoorn. Vervolgens komt er een uitnodiging voor een vervolggesprek. Dat vindt Ray bemoedigend en prijzenswaardig.

Klachtafhandelingsbrief

25 juni 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
De klachtafhandelingsbrief van gemeente Apeldoorn voor de vijf klachten is binnen. De klachtafhandeling schiet ernstig tekort en brengt de gemeente en Ray Heijder niet dichter tot elkaar.

Eigen waarheidsgetrouw besprekingsverslag

24 juni 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Als tegenwicht voor het zeer teleurstellende concept besprekingsverslag van gemeente Apeldoorn van het hoorgesprek van 11 juni 2021, heeft Ray Heijeder zelf een waarheidsgetrouw verslag opgevoerd bij de gemeente.

Een zeer teleurstellend concept besprekingsverslag

24 juni 2021 - DE MACHT VAN DE KLACHT
Het concept besprekingsverslag van gemeente Apeldoorn van het hoorgesprek van 11 juni 2021 is zeer teleurstellend qua omvang en inhoud. Het is bij lange na geen correcte weergave van wat er is besproken. Bovendien is het anders dan louter een zakelijke registratie doordat het indrukken, meningen en conclusies bevat. Die zetten een vals beeld van mij neer in plaats van een waarheidsgetrouwe weergave.

In beroep tegen beslissing op bezwaar

24 juni 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Gemeente Epe heeft op 8 juni 2021 het bezwaar tegen het besluit Traject naar werk' ongegrond verklaard op zo'n wijze dat het voor Ray Heijder alleen nog maar erger is geworden. Aanleiding om in beroep tegen de beslissing op het bezwaar te gaan.

Sta ik op de zwarte lijst bij de gemeente

23 juni 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Staat Ray op een zwarte lijst bij gemeente Apeldoorn en/of gemeente Epe? Is er een cordon sanitair met de instructie 'er mag niet meneer worden gepraat' rondom hem gebouwd?

Onverwacht verderf waaraan niemand zal ontsnappen

16 juni 2021 - BLOGS
We leven in een tijd waarin door een onzichtbare hand geleidelijk wordt voorgesorteerd op de fase waarin de mensheid zal zeggen: 'het is alles vrede en veiligheid'. Dat lijkt mooi, maar vervolgens zal een onverwacht verderf de mensheid overkomen waaraan niemand zal ontsnappen.

Een hoopvol hoorgesprek

16 juni 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Misschien is het wat vroeg om te juichen, maar Ray durft toch voorzichtig te denken dat het hoorgesprek (n.a.v. vijf klachten) van 11 juni 2021 het begin van een game changer is. Veel zal afhangen hoe gemeente Apeldoorn de vijf klachten nu verder afhandelt.

Een mooi verlies in een bezwaar

9 juni 2021 - CASUS RAY HEIJDER
Er zullen niet veel burgers blij en dankbaar zijn als hun bezwaar tegen een besluit van de gemeente ongegrond wordt verklaard. Ofwel als ze een bezwaarprocedure tegen de gemeente verliezen. Ray Heijder wel!